با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشرانه‌های مدل معماری منابع انسانی در مدیریت داوطلبان رویدادهای ورزش دانشگاهی انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی می‌باشد که در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل متخصصین حوزه مدیریت منابع انسانی، داوطلبی و ورزش دانشگاهی بوده و 19 نفر با روش نمونه‌گیری گلوله برفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در بخش کمی نیز 278 نفر از نیروهای داوطلب دارای سابقه داوطلبی در رویدادهای ملی و بین المللی ورزش دانشگاهی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و سازه آن تایید و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss و Amos ورژن 24 انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، مولفه‌های اصلی پیشرانه معماری مدیریت منابع انسانی شامل شایستگی داوطلبان، آموزش، ترغیب به مشارکت، توانمندسازی، رهبری، شایستگی مدیران، اجرا و بازخورد، شناخت انگیزه‌های مشارکت، تشریح شغلی، تنظیم شغلی، نردبان شغلی، شناسایی و بهسازی داوطلبان، جبران خدمات و تامین و حمایت است که در قالب شش مقوله اصلی دانش و اطلاعات، توانمندسازی روان-شناختی، توانایی مدیریتی، کارراهه شغلی، جذب و نگهداری و حمایت از داوطلبان دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها