سردبیر


دکتر ابوالفضل فراهانی استاد تمام ، دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

مدیر مسئول


دکتر آذر آقایاری دانشیار، دانشگاه پیام نور

  • dr.aghayarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر احمدی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیریت و رفتار سازمانی

  • aliakbarahmadigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن اسدی استاد تمام،دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • hasadi66yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد تجاری استاد تمام ، دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت ورزشی

  • farshad.tojarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید جلالی فراهانی دانشیار، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • jalaliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحیم رمضانی نژاد استاد تمام،دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

  • rramguilyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل شریفیان دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیریت ورزشی

  • sharifianuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید قاسمی دانشیار، دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

مدیر نشریه


دکتر محمد محسن صدر دانشگاه پیام نور

  • mmohsen.sadrgmail.com
  • 0912