ردیف

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

تحصیلات

زمینه مورد علاقه پژوهش

شهر

سمت / سازمان

1

ناهید

اتقیا

natghia2000@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیرت ورزشی- بازاریابی ورزشی

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

2

حسن

اسدی

hasadi66@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3

نوشین

اصفهانی

nesfahani@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

 

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

4

نجف

آقایی

aghaei.hamid@gmail.com

دانشیار

دکترای تخصصی

رفتار سازمانی و مدیریت اوقات فراغت ورزشی ،کسب و کارهای ورزشی

تهران

دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی  دانشگاه خوارزمی

5

علیرضا

الهی

alirezaelahi@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

6

حسین

پورسلطانی زرندی

hpszarandi@gmail.com

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت تربیت بدنی

 

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

7

محمد

پورکیانی

m.pourkiani46@gmail.com

استادیار

دکترای تخصصی

 

 

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

8

فرشاد

تجاری

farshad.tojari@gmail.com

استاد

 

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

9

خاطره

جماعت

khaterehjamaat@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

 

هیات علمی دانشگاه ازاد واحد ساوه

10

محمد

جوادی پور

javadipour846@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

11

معصومه

حسینی

mhosseini_phd@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

12

محمدرسول

خدادادی

rm_kh85@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

تبریز

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

13

امین

دهقان قهفرخی

a_dehghan@ut.ac.ir

استادیار

دکترای تخصصی

 

 

استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

14

مرتضی

دوستی

m_dostipasha@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

ساری

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

15

نازنین

راسخ

n_rasekh663@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

مشهد

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

16

مرتضی

رضائی صوفی

morrsoufi@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت وبرنامه ریزی در تربیت بدنی

رشت

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

17

رحیم

رمضانی نژاد

rramguil@yahoo.com

استاد

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

رشت

دانشگاه گیلان/ دانشکده تربیت بدنی/ عضوهیات علمی

18

نصراله

سجادی

sajjadi@ut.ac.ir

 

 

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

19

میرحسن

سیدعامری

ha_ameri2003@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

ارومیه

هیت علمی-ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

20

رضا

شجیع

rezashajie@gmail.com

استادیار

دکترای تخصصی

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

21

اسماعیل

شریفیان

sharifianes@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،  ایران.

22

غلامرضا

شعبانی بهار

shabani1345@gmail.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

23

کیوان

شعبانی مقدم

k1.shabani@gmail.com

استادیار

دکترای تخصصی

 

کرمانشاه

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

24

علی محمد

صفانیا

a.m.safania@gmail.com

استاد

دکترای تخصصی

 

تهران

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

25

مهدی

طالب پور

mtalebpour@yahoo.com

استاد

دکترای تخصصی

 

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

26

منوچهر

ططری

manochehr61@gmail.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

خرم آباد

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

27

فاطمه

عبدوی

fatemehabdavi@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش

تبریز

عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز

28

نسرین

عزیزیان کهن

nasrinazizian@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

اردبیل

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

29

ابراهیم

علی دوست قهفرخی

e.alidoust@ut.ac.ir

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش

تهران

هیات علمی دانشگاه تهران

30

محسن

غفرانی

m.ghofrani18@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

تربیت بدنی

زاهدان

دانشگاه سیستان وبلوچستان

31

فرزاد

غفوری

farzadghafouri@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

تهران

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

32

ابوالفضل

فراهانی

afarahani@pnu.ac.ir

استاد

دکترای تخصصی

 

 

عضو هیأت علمی  دانشگاه پیام نور

33

محمدحسن

فردوسی

mferdowsi1359@gmail.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی-کارآفرینی

خوزستان

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

34

فرزام

فرزان

farzamfarzan@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

سبک زندگی، فراغت و ورزش های همگانی و تفریحی

بابلسر

دانشیار دانشگاه مازندران

35

حمید

قاسمی

ghasemione@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

36

لیلا

قربانی

leilaghorbani2006@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

 

بندرعباس

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

37

محمدعلی

قره

ghareh.sport@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

مشهد

رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز

38

لقمان

کشاورز

keshavarzlo@yahoo.com

استاد

دکترای تخصصی

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

39

سارا

کشکر

keshkar@atu.ac.ir

استادیار

دکترای تخصصی

تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

40

معصومه

کلاته سیفری

ma.kalateh@gmail.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

ساری

دانشگاه مازندران

41

مهدی

گودرزی

mad.goodarzi@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

42

محمود

گودرزی

m_goodarz@yahoo.com

استاد

دکترای تخصصی

 

 

رئیس دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران

43

مهرداد

محرم زاده

mmoharramzadeh@yahoo.com

استاد

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

اردبیل

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

44

رضا

محمد کاظمی

r_mkazemi@ut.ac.ir

دانشیار

دکترای تخصصی

کارآفرینی - بازاریابی - گردشگری

تهران

تهران-دانشگاه تهران - دانشکده کارآفرینی - دانشیار

45

مریم

مختاری دینانی

mokhtaridinani@gmail.com

استادیار

دکترای تخصصی

کارآفرینی ورزشی، ورزش بانوان، اخلاق ورزشی، مدیریت راهبردی

تهران

عضو هیات علمیدانشگاه الزهرا(س)

46

ژاله

معماری

zh.memari@gmail.com

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت بازاریابی در ورزش

تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

47

سیده طاهره

موسوی راد

stmr50@yahoo.comm

استادیار

دکترای تخصصی

تربیت بدنی

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

48

عبدالمهدی

نصیرزاده

ab_nasirzadeh@yahoo.com

استادیار

دکترای تخصصی

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

49

عباس

نظریان مادوانی

abbasnazarian@gmail.com

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

تهران

گروه آموزشی مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

50

مهرعلی

همتی نژاد

ma_hemati@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت ورزشی

رشت

عضوهیات علمی دانشگاه گیلان

51

حبیب

هنری

honari_h@yahoo.com

دانشیار

دکترای تخصصی

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی