با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

 

داوران همکار سال 1401-1400

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سازمان

 پست الکترونیکی

اشتراک در پایگاه های بین المللی

1

ناهید

اتقیا

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

natghia2000@yahoo.com

Researchgate

Orcid

Google scholar

2

حسن

اسدی

دانشیار

دانشگاه تهران

hasadi66@yahoo.com

 

 

 

3

نوشین

اصفهانی

استادیار

دانشگاه الزهرا

nesfahani@yahoo.com

 

 

 

4

نجف

آقایی

دانشیار

  دانشگاه خوارزمی

aghaei.hamid@gmail.com

Researchgate

Orcid

Google scholar

5

علیرضا

الهی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

alirezaelahi@yahoo.com

Researchgate

 

 

6

حسین

پورسلطانی زرندی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

hpszarandi@gmail.com

 

 

 

7

محمد

پورکیانی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

m.pourkiani46@gmail.com

 

 

Google scholar

8

فرشاد

تجاری

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی

farshad.tojari@gmail.com

 

Orcid

Google scholar

9

خاطره

جماعت

استادیار

دانشگاه ازاد واحد ساوه

khaterehjamaat@yahoo.com

 

 

 

10

محمد

جوادی پور

استادیار

دانشگاه تهران

javadipour846@yahoo.com

 

 

 

11

معصومه

حسینی

استادیار

دانشگاه پیام نور

mhosseini_phd@yahoo.com

 

 

 

12

محمدرسول

خدادادی

استادیار

دانشگاه تبریز

rm_kh85@yahoo.com

 

 

 

13

امین

دهقان قهفرخی

استادیار

دانشگاه تهران

a_dehghan@ut.ac.ir

 

 

Google scholar

14

مرتضی

دوستی

دانشیار

دانشگاه مازندران

m_dostipasha@yahoo.com

 

 

 

15

نازنین

راسخ

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

n_rasekh663@yahoo.com

 

 

 

16

مرتضی

رضائی صوفی

استادیار

دانشگاه پیام نور

morrsoufi@yahoo.com

Researchgate

 

Google scholar

17

رحیم

رمضانی نژاد

استاد

دانشگاه گیلان

rramguil@yahoo.com

 

 

Google scholar

18

نصراله

سجادی

استاد 

دانشگاه تهران

sajjadi@ut.ac.ir

Researchgate

Orcid

 

19

میرحسن

سیدعامری

دانشیار

دانشگاه ارومیه

ha_ameri2003@yahoo.com

 

 

 

20

رضا

شجیع

استادیار

دانشگاه پیام نور

rezashajie@gmail.com

 

 

Google scholar

21

اسماعیل

شریفیان

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر

sharifianes@yahoo.com

 

 

Google scholar

22

غلامرضا

شعبانی بهار

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

shabani1345@gmail.com

 

 

 

23

کیوان

شعبانی مقدم

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

k1.shabani@gmail.com

 

 

 

24

علی محمد

صفانیا

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی

a.m.safania@gmail.com

Researchgate

Orcid

 

25

مهدی

طالب پور

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

mtalebpour@yahoo.com

 

Orcid

Google scholar

26

منوچهر

ططری

استادیار

دانشگاه پیام نور

manochehr61@gmail.com

 

 

Google scholar

27

فاطمه

عبدوی

استادیار

دانشگاه تبریز

fatemehabdavi@yahoo.com

 

 

 

28

نسرین

عزیزیان کهن

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

nasrinazizian@yahoo.com

 

 

 

29

ابراهیم

علی دوست قهفرخی

دانشیار

دانشگاه تهران

e.alidoust@ut.ac.ir

 

 

 

30

محسن

غفرانی

استادیار

سیستان وبلوچستان

m.ghofrani18@yahoo.com

 

 

 

31

فرزاد

غفوری

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

farzadghafouri@yahoo.com

 

 

 

32

ابوالفضل

فراهانی

استاد

دانشگاه پیام نور

afarahani@pnu.ac.ir

Researchgate

Orcid

Google scholar

33

محمدحسن

فردوسی

استادیار

دانشگاه پیام نور

mferdowsi1359@gmail.com

 

 

 

34

فرزام

فرزان

دانشیار

دانشگاه مازندران

farzamfarzan@yahoo.com

 

 

 

35

حمید

قاسمی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

ghasemione@yahoo.com

 

 

Google scholar

36

لیلا

قربانی

استادیار

دانشگاه پیام نور

leilaghorbani2006@yahoo.com

 

 

 

37

محمدعلی

قره

دانشیار

پیام نور البرز

ghareh.sport@yahoo.com

 

 

 

38

لقمان

کشاورز

استاد

دانشگاه پیام نور

keshavarzlo@yahoo.com

 

Orcid

 

39

سارا

کشکر

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

keshkar@atu.ac.ir

 

 

 

40

معصومه

کلاته سیفری

دانشیار

دانشگاه مازندران

ma.kalateh@gmail.com

 

 

 

41

مهدی

گودرزی

استادیار

دانشگاه پیام نور

mad.goodarzi@yahoo.com

 

 

 

42

محمود

گودرزی

استاد

دانشگاه تهران

m_goodarz@yahoo.com

 

 

 

43

مهرداد

محرم زاده

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

mmoharramzadeh@yahoo.com

 

 

 

44

رضا

محمد کاظمی

دانشیار

دانشگاه تهران

r_mkazemi@ut.ac.ir

 

 

 

45

مریم

مختاری دینانی

استادیار

دانشگاه الزهرا(س)

mokhtaridinani@gmail.com

Researchgate

 

Google scholar

46

ژاله

معماری

دانشیار

دانشگاه الزهرا

zh.memari@gmail.com

 

 

 

47

سیده طاهره

موسوی راد

استادیار

دانشگاه پیام نور

stmr50@yahoo.comm

 

 

 

48

عبدالمهدی

نصیرزاده

استادیار

دانشگاه پیام نور

ab_nasirzadeh@yahoo.com

 

 

 

49

عباس

نظریان مادوانی

استادیار

دانشگاه شهید رجائی

abbasnazarian@gmail.com

 

 

 

50

مهرعلی

همتی نژاد

دانشیار

دانشگاه گیلان

ma_hemati@yahoo.com

 

 

Google scholar

51

حبیب

هنری

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

honari_h@yahoo.com

 

Orcid