آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2681
تعداد پذیرش 323
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1993
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1373

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 2758
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2509
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 492 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 12 %