جهت ارتباط با دبیرخانه فصلنامه از روش های زیر استفاده نمایید.

 آدرس پستی: تهران- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.

مدیر داخلی: خانم موسوی نسب

- سایت اینترنتی:   http://arsmb.journals.pnu.ac.ir      

- ایمیل:  journal.arsmb@pnu.ac.ir

 

 

 

 


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image