با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

اهداف و مأموریت ها 

نشریه "پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی" به صورت فصلنامه با امتیاز علمی - پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می گردد. هدف نشریه کمک به توسعه علوم مدیریت ورزشی و ارتقاء دانش تخصصی با تأکید بر یافته های علمی - پژوهشی و دستاوردهای پژوهشی صاحبان اندیشه می باشد.

مأموریت  این نشریه انتشار مقالاتی است که در حیطه مدیریت ورزشی مشتمل بر:

  • کار آفرینی در ورزش
  • گردشگری ورزشی
  • بازاریابی ورزشی
  • آموزش ورزش

و سایر زمینه هایمرتبط با مدیریت در ورزش که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد. مقالات با رویکردهای کاربردی از اولویت برخوردار می باشند.