با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جذب حامی مالی رویدادهای ورزشی داخلی ایران در شرایط تحریم بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی، به‌لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی بود. جامعه‌آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران ارشد اداره‌کل ورزش‌وجوانان، مدیران باشگاه‌های ورزشی، مدیران اتاق‌بازرگانی، مدیران‌کل بخش جذب سرمایه استانداری‌های استان‌های کردستان و کرمانشاه و مدیران شرکت‌هایی بودند که در سال‌های اخیر اقدام به حمایت از رویدادهای ورزشی کرده بودند (محدود و نامشخص)، که به روش نمونه-گیری هدفمند و دردسترس انجام شد. پایایی ابزار بااستفاده از آلفای‌کرونباخ (84/0) و روایی سازه آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها بااستفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS درسطح P≤0.05 انجام گرفت. براساس تحلیل‌مسیر مشخص شد متغیر عوامل محیطی رویدادها و اسپانسرینگ به‌طورمستقیم اثر مثبت و معناداری بر عوامل برگزارکننده رویداد، عوامل متقاضیان حمایت مالی و اثربخشی حمایت مالی از رویدادها دارد و به‌ترتیب 74، 45 و 23 درصد تغییرات آن‌ها را تبیین می‌کند؛ ضمن‌اینکه عوامل برگزارکننده رویداد بر عوامل و متقاضیان حمایت مالی و اثربخشی حمایت مالی از رویدادها به‌طورمستقیم اثر مثبت و معناداری دارد و به‌ترتیب 46 و42 درصد این متغیر را تبیین می‌کند. مدل ارائه‌شده می‌تواند برپایه شناسایی عوامل اصلی و نحوه ارتباطات آن‌ها با یکدیگر، ظرفیت ابعاد مختلف جذب شرکت‌های حامی در مشارکت در رویدادهای ورزشی را در جهت جذب حامی مالی ورزشی نشان دهد. مدل حاضر ساخت‌های اساسی ارتباط بین عوامل محیطی، عوامل متقاضیان حمایت مالی، عوامل برگزارکنندۀ رویدادها و اثربخشی حمایت مالی را نشان می‌دهد و قادربه تبیین کارکردهای پیش‌بینی‌شده آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات