با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ابرکارآیی و شناسایی عوامل خروجی نامطلوب فدراسیون‌های المپیکی کشور بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته‌نگر است که اطلاعات به-صورت میدانی جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 25 فدراسیون المپیکی کشور بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه‌گیری کل شمار استفاده گردید. داده‌های مربوط به سال 1395 این فدراسیون‌ها جمع‌آوری گردید. به منظور تعیین میزان کارآیی فدراسیون‌ها از مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده گردید. در روش تحلیل پوششی داده-ها، اولین گام تعیین ورودی‌ها و خروجی‌های تحقیق می‌باشد. به همین منظور شاخص‌های (استراتژی‌های) فدراسیون‌ها که با مدل کارت امتیازی متوازن تعیین شده بود در قالب پرسشنامه توزیع گردید. جهت تعیین ورودی یا خروجی بودن شاخص‌های ارزیابی از آزمون خی دو، شناسایی عوامل خروجی نامطلوب فدراسیون‌های ناکارآمد از دو روش CCR و BCC خروجی محور و به منظور رتبه‌بندی نمره ابرکارآیی فدراسیون‌ها از الگوی رتبه‌بندی اندرسون ـ پیترسون استفاده گردید. همچنین از نرم افزار SPSS و DEA Solver برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوی CCR، 7 فدراسیون و در الگوی BCC، 6 فدراسیون ناکارآمد بودند. همچنین نتایج رتبه‌بندی نشان داد در الگوی CCR، فدراسیون‌های سوارکاری، وزنه برداری و هاکی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم و در الگوی BCC، فدراسیون‌های فوتبال، کشتی و هندبال رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. می‌توان نتیجه گرفت فدراسیون‌هایی که از منابع خود در جهت تولید بهینه خروجی‌ها، حداکثر استفاده را نموده‌اند، نمره ابرکارآیی بالایی کسب کرده و در رتبه بالاتری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها