با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه مراغه

2 دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرج

3 دانشگاه تبریز

10.30473/arsm.2023.67006.3750

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ترویج تصویر برند شخصی در بین ورزشکاران قهرمان استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. پژوهش به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می‌باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که با بررسی متون علمی و چند مصاحبه اولیه با پیشکسوتان و متخصصان ورزشی استان تدوین گردید. روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفره مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی روایی محتوا پرسشنامه در اختیار 10 تن از متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشکاران، مربیان، داوران و پیشکسوتان ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی بود. با توجه به عدم دسترسی آسان به کل جامعه تحقیق و نامشخص بودن دقیق تعداد جامعه، روش نمونه‌گیری مورد استفاده روش در دسترس بود که بر این اساس 210 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای EXPERT CHOICE و SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد ویژگی‌های فردی و شخصیتی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، عملکرد ورزشی، سبک زندگی، ظاهر و پوشش فردی، رفتارهای شهروندی و ارتباطات، عوامل موثر بر ترویج تصویر برند شخصی ورزشکاران قهرمان استان آذربایجان شرقی هستند. نتایج حاصل از اولویت‌بندی نشان داد، بالاترین وزن مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی ورزشکاران قهرمان با وزن 297/0 و پایین ترین وزن مربوط به ظاهر و پوشش ورزشکاران قهرمان با وزن 065/0 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات