با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد گروه مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران بود. این تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کیفی مبتنی بر داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل اساتید منتخب مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند با دو نمونه اولیه انجام و حجم آن بر اساس اشباع اطلاعاتی، 15 نفر تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق از نوع میدانی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری، گزینشی) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل علی کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران عبارت‌اند از سبک زندگی، جامعه مخاطب و نیاز ورزش همگانی به فناوری نوین، عوامل زمینه‌ای آن شامل عوامل زیرساختی، مدیریتی، فرهنگی و جغرافیایی، عوامل مداخله‌گر آن شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی و راهبردهای آن شامل راهبردهای آموزشی، راهبردهای مدیریتی، فرهنگ‌سازی، راهبردهای پژوهشی و راهبردهای مالی است که در نهایت موجب پیامدهایی اعم از توسعه ورزشی، توسعه دانشی، توسعه اقتصادی، توسعه بهداشتی و توسعه بین‌المللی می‌شود. بنابراین بکارگیری اصولی و مناسب فناوری‌های نوین و توجه به عوامل موثر، از جهات مختلف موجب توسعه ورزش همگانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات