با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه راهبردی اردوگاه‌های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور بود که از حیث نتایج کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع مطالعات استراتژیک (برنامه‌ریزی راهبردی) بود و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و از روش های کمی و کیفی به شیوه مطالعات راهبردی برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق بهره‌ گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه تحلیل سوات بود. در این تحقیق 30 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع به روش نمونه‌گیری هدفمند شناسایی و تعیین گردیدند که نهایتا 22 پرسشنامه قابل استناد در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای تدوین استراتژی ها از چارچوب جامع تدوین استراتژی "فرد.آر.دیوید" استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص-های توصیفی، از ماتریس‌های ارزیابی درونی و بیرونی، تحلیل سوات و ماتریس کمی برنامه-ریزی راهبردی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اردوگاه‌های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور در وضعیت کنونی از 14 قوت برخوردار و از 13 ضعف رنج می‌برند و همچنین با 12 فرصت و 17 تهدید مواجه هستند. همچنین اردوگاه‌های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور در موفعیت رقابتی قرار داشته و از اینرو در مجموع 4 راهبرد تهاجمی، 5 راهبرد رقابتی، 4 راهبرد محافظه کارانه و 4 راهبرد تدافعی جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت و تهدیدها به فرصت‌ها با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی اردوگاه‌های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور ارائه و اولویت‌بندی گردید. اردوگاه‌های دانش‌آموزی باید به لحاظ ساختاری در بهترین شرایط قرار داشته باشند، زیرا سالانه دانش‌آموزان زیادی از انواع امکانات آن بهره‌مند می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات