با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی تهران، ایران.

2 ستادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان استان تهران پردیس شهید چمران

3 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

10.30473/arsm.2024.66853.3747

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در سرآمدی فدراسیون ملی تنیس روی میز در عرصه بین‌المللی و ارائه راهکارهای اجرایی است. روش پژوهش به‌صورت آمیخته (کیفی و کمی) و از نوع استراتژی آمیخته-اکتشافی بود. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی استادان رشته مدیریت ورزشی و همچنین مدیران و کارشناسان خبره و آگاه در زمینه تنیس روی میز و سرآمدی بین‌المللی بودند (15 نفر). در بخش کمی نیز بر اساس معیارهای تعیین‌شده، از گروه مشارکت‌کنندگان بخش کیفی استفاده شد(12 نفر). از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و معیارمحور مشارکت‌کنندگان انتخاب شدند. جهت تحلیل دادهای کیفی از روش تحلیل مضمون و به‌منظور تحلیل داده‌های کمی از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر سرآمدی پنج مفهوم اصلی روابط و حمایت سازمانی، عوامل نیروی انسانی، عوامل زمینه‌ای، عوامل سازمانی و عوامل ورزشی هستند. در بخش راهکارهای مؤثر بر سرآمدی نیز سه مفهوم اصلی راهبردهای سازمانی، راهبردهای ساختاری و راهبردهای فنی-ورزشی به دست آمد. همچنین عوامل مؤثر در سرآمدی فدراسیون ملی تنیس روی میز عبارت‌اند از: عوامل ورزشی، روابط و حمایت سازمانی، ساختار سازمانی، عوامل نیروی انسانی و عوامل زمینه‌ای. برای سرآمدی فدراسیون تنیس روی میز در عرصه‌های بین‌المللی باید با نگاهی کلان و همه‌جانبه راهبردهای سازمانی، ساختاری و فنی را به‌صورت مستمر و یکپارچه پیاده‌سازی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات