با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد مرکز میمند

2 استادیارگروه مدیریت و برنامهریزی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی گروه مدیریت و برنامهریزی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن­های چندمنظوره ورزشی شهر اهواز و رابطه آن با وقوع آسیب­های ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود که جامعه آماری آن کلیه سالن­های چندمنظوره ورزشی(43N=) و همچنین استفاده کنندگان از آنها(4300N=) بود. به دلیل تعداد کم سالن­ها­­، از طریق روش سرشماری اندازه نمونه با اندازه جامعه برابر در نظر گرفته شد ولی اندازه نمونه استفاده­کنندگان از طریق جدول مورگان354 نفر، به روش نمونه­گیری تصادفی ساده برآورد شد. ابزار جمع­آوری داده­ها چک­لیست و پرسشنامه محقق­ساخته ­آسیب­های ورزشی بود. روایی ابزار تحقیق توسط تعدادی از اساتید تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای چک­لیست و پرسش­نامه به ترتیب81/0 و 87/0برآورد گردید. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده­گردید. نتایج نشان داد سالن­های ورزشی چندمنظوره در مولفه مربوط به ایمنی سازه­ها و تأسیسات ورزشی9/47 درصد ایمنی، در مولفه مربوط به ایمنی جایگاه تماشاچیان و سکوها و پوششها 4/47 درصد ایمنی و در مولفه مربوط به ایمنی تجهیزات و لوازم ورزشی 9/63 درصد ایمنی را دارا هستند. همچنین6/47 درصد از بعد بهداشتی از مطلوبیت برخوردارند. بین وقوع آسیب­های ورزشی با ایمنی تأسیسات، ساخت و ساز اماکن ورزشی (002/0=p)، ایمنی جایگاه تماشاچیان، سکوها و پوشش­ها(001/0=p)، ایمنی تجهیزات و لوازم ورزشی(001/0=p) و مولفه بهداشتی اماکن ورزشی(001/0=p) رابطه معنادار معکوس وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می­شود مسئولین با در نظر گرفتن تمهیداتی مانند استفاده از نظرات متخصصین تربیت بدنی در ساخت مجموعه­های ورزشی و نظارت در تهیه تجهیزات ورزشی درصدد ارتقاء سطح ایمنی اماکن ورزشی باشند.

کلیدواژه‌ها

ـ آفرینش خاکی، اکبر؛ صانعی، سعید (1388). بهداشت و ورزش. تهران. انتشارات بامداد کتاب: چاپ اول.
ـ امامی، عوض؛ خوشبختی، جعفر؛ کشتی‌دار، محمد (1392). "ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی–‌ورزشی پارک‌های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps)". نشریة مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 18. ص 51 – 66.
ـ جلالی فراهانی، مجید (1389). مدیریت اماکن و تأسیسات و تجهیزات ورزشی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـ پوراسکندر، حسین. کاشف، میر‌محمد. حسین‌پور، مرتضی. بیات، حسین (1391). “بررسی شیوع آسیب­های ورزشی بین دانش‌آموزان در مسابقات آموزشگاهی”. هشتمین کنگرة بین‌المللی پزشکی ورزشی. اصفهان.
ـ خبیری، محمد (1383). مقایسة وضعیت باشگاه‌های منتخب از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، امارات و ترکیه. طرح پژوهشی”. پژوهشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
ـ خسرو‌‌زاده، جهانبخش؛ گلپایگانی، مسعود؛ بنی‌طالبی، ابراهیم؛ قاسمی، بهنام (1387). "بررسی میزان شیوع و علل بروز آسیب­های ورزشی در بازیکنان بسکتبال لیگ برتر کشور". پژوهش‌نامة علوم ورزشی. شماره 4: 45-52.
ـ داوودی، کریم؛ شهلایی، جواد؛ صادقی، رضا؛ ظریفی، مجتبی ( 1391). "مقایسة وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن­های کشتی دانشگاه­های دولتی تهران با استانداردهای بین‌المللی". مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم و کشتی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ رحیمی، مصطفی؛ حلب‌چی، فرزین؛ قاسمی، غلامعلی؛ ذوالاکتاف، وحید (1388)." شیوع آسیب­های ورزشی کاراته در مردان کاراته­کار شهر اصفهان". مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. شماره3: 201 – 207.
ـ سید‌عامری، میر‌حسن؛ بهرامی، سوران؛ صیادی، محمد‌امین (1391)." بررسی رابطة ‌بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیدة دولتی و خصوصی شهر ارومیه". پژوهش‌های کاربردی مدیریت در ورزش. شماره 3: 11-18.
ـ عبدالعلی‌زاده، علی‌اکبر؛ بگیان، محمد‌جواد؛ رجبی، علی؛ امیدی، مسعود."بررسی فراوانی و علل احتمالی آسیب­های کشتی‌گیران نوجوان شرکت‌کننده در مسابقات آموزشگاه­های استان خراسان رضوی". مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم و کشتی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ علیزاده، محمد‌حسین (1385). بهداشت ورزشی. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
ـ علیزاده، ولی؛ بهمنی، بهمن؛ شهلایی، جواد؛ علیزاده، لیلی (1390). "وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل در سال 138990".تهران: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران.
ـ غلامی، علی‌نقی (1388). ارزیابی وضعیت بهداشتی و ایمنی استخرهای شنا در شهر اهواز و مقایسه با برخی استانداردهای بین‌المللی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
ـ فارسی، علیرضا؛ زمانی ثانی، سید‌ حجت؛ فتحی رضایی، زهرا (1391). "بررسی و مقایسة استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها". نشریة مدیریت ورزشی. شماره 14: 65 – 89.
ـ فارسی، علیرضا؛ علیزاده، محمد‌حسین؛ فارسی، سیروس؛ شجاعی، علی (1385). "بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه‌های تهران و ارائة راهکارهای مناسب. پژوهش در علوم ورزشی". شماره 15: 23–39.
ـ فراسدیک، استیو؛ والی، لین (1384). مدیریت ایمنی در ورزش. (ترجمة سید محمد حسین رضوی و ابواالقاسم دباغیان). چاپ دوم.آمل. انتشارات شمال پایدار.
ـ کاشف، میر‌محمد؛ سید‌عامری، میر‌حسن؛ حسین‌پور، اسکندر ) 1389)."بررسی وضعیت ایمنی بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت‌بدنی". همایش ملی مدیریت تربیت‌بدنی. قائمشهر: مرکز آموزشی و فرهنگی سما.
ـ کتبی، فرشته؛ فراهانی، ابوالفضل؛ آقایاری، آذر (1388). "بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه‌های استان یزد". تهران :هفتمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.
ـ مرادی کلارده، بهارک (1391)."شیوع علل آسیب در شمشیربازان زن شرکت‌کننده در لیگ ایران". اصفهان: هشتمین کنگرة بین‌المللی پزشکی ورزشی.
ـ مظفری، سید امیر‌احمد (1388). برنامه‌ریزی و مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی. چاپ اول. تهران: انتشارات مربع آبی.
- Cassady. A, Weintraub. R (2002). “Plaing It Safe. The Consumer Federation of America: U.S. Public Interest Research Group Education. The sixth natinwide safety survey of public playgrounds.”
- Czeczelewski. J (1994). “Evaluation of water sanitation and hygiene in swimming pool the town of Bialapodlaska”. Rocz Panstw Zakl Hig. 45(4):371-8.
- Delorme. S, Tavoularis. S, Lamontagne M (2005). “Kinematics of the ankle joint complex in snowboarding”. J Appl Biomech. 21(4): 394–403.
-Finch. C.F, Hennessy. M (2000). “The safety practices of sporting clubs/ centers in the city of Hume”. J Sci Med Sport. 3(1):9-16.
- Gholami. S, Mehdipour. A, Azmsha. T (2012). “Assessment and identify the Amount and causes of sports injuries: a case study in Footstall players”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3 (4): 708-712.
- Kylee. B.A, Michael. C.M (2010). “Mountain Biking Injuries in Children and Adolescents”. Sports Med. 40(1):77-90.
- Lee, M. Sesso, H.D, Paffenbarger. R.S. (2000). “Physical activity and coronary heart disease risk in men: does the duration of exercise episodes predict risk? Circulation”. 102(9): 981-6.
- Ornon. G.D, Fritschy. J.L, Ziltener. J.M. (2011). “Professional ice hockey injuries: a 4 years prospective study”. Br J Sports Med. 45(4):366.
- Peter. S, Otago. L, Finch, C. (2009). “Payne RW. The policies and practices of sports governing bodies in relation to assessing the safety of sports grounds”. J Sci Med Sport. 12(1):171-6.
- Petrido, E. Sibert, J.D, Edoukou. X, Skalkidis. I, Trichopoulos. D. (2002). “Injuries in public and private playgrounds: the relative contribution of structural, equipment and human factors”. Acta Paediatr. 91(6):691-7.
- Szucs. A,  Moreau. S, Francis. A. (2009). “Aspects of stadiumdesign for warm climates. Building and Environment - BLDG ENVIRON”. 44(6):1206-1214.
-Taylor. I. (1991). “English football in the 1990s: Takinghills borough seriously In British Football and Social change – getting”. Europe Leicester University Press. 67-69.
- Verhagen. E.A, Van Stralen. M.M, Van mechelen. W. (2010). “Behaviour, the key factor for sports injury prevention”. Sports Med. 40(11):899-906.