با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی غیر هیئت علمی/دانشگاه شمال

چکیده

در سال 1385 طرح ملی استعدادیابی ورزشی با رویکرد راهبردی در رشته دوومیدانی توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون دوومیدانی تدوین و در سال 1387 به اجرا درآمد. از این رو تحقیق حاضر ضمن بررسی نتایج اجرای طرح ملی استعدادیابی به بیان موانع موفقیت و تداوم اجرای این طرح در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 52نفر از دست‌اندرکاران تدوین و اجرای طرح ملی استعدادیابی دوومیدانی ایران می‌باشد. نمونه گیری برابر جامعه آماری و بصورت تمام شمار بوده است. پس از تنظیم پرسشنامه، ابزار تحقیق بین 10نفر از متخصصین ورزشی توزیع گردید که روایی آن، مورد بازبینی و تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفاکرونباخ 81/0بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS(ver.18 از آزمون‌های کولموگراف اسمیرنوف، تی تک نمونه‌ای و همچنین از آزمون رتبه‌ بندی فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان داد، سه مانع در بخش موانع ساختاری ازجمله عدم اعتقاد مدیران فدراسیون به فرایند استعدادیابی، سه مانع در بخش موانع تدوین طرح از جمله، توجه اندک تدوین کنندگان طرح به قابلیت اجرائی آن و پنج مانع در بخش موانع اجرای طرح از جمله، عدم تأمین منابع انسانی متخصص در سطح 0.05≥ α شناسایی گردید. برطبق نتایج تحقیق حاضر به ترتیب اولویت در بخش ساختاری، مانع ثبات اندک مدیریت در فدراسیون دوومیدانی، در بخش اجرای طرح، تعامل اندک با ورزش آموزشگاهی و در بخش تدوین طرح، گستردگی زیاد طرح بالاترین اهمیت را در خصوص عدم موفقیت و تداوم اجرای طرح ملی استعدادیابی دوومیدانی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

ـ الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید (1388). "موانع موجود در توسعة جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". نشریة حرکت. شماره1. ص ص 202-189.
ـ امیرنژاد، سعید (1387). بررسی موانع اجرای طرح جامع ورزش کشور از دیدگاه مدیران، استادان و کارشناسان ورزشی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال.
ـ هریسون، جفری اس و جان، کارن اچ (1390). «مبانی مدیریت استراتژیک ». (ترجمه سید محمد اعرابی؛ محمد رسول، الماسی فرد). چاپ دوم، تهران: نشر مهکامه.
ـ پیمان‌فر، محمد حسن (1390). «موانع پیش روی پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌ها در نظام ورزش ایران». پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی.
ـ حسینی، سید شاهو(1389). تدوین استراتژی استعدادیابی در ورزش قهرمانی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال.
ـ خسروی‌زاده، اسفندیار. حمیدی، مهرزاد (1390). مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ورزشی. چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
ـ دیوید، فرد آر (1389). مدیریت استراتژیک. (ترجمه سید محمد اعرابی؛ علی، پارسائیان). چاپ هیجدهم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ـ رضوی، سید محمد حسین؛ قاسم‌زاده میرکلائی، ابراهیم؛ امیرنژاد، سعید (1393). برنامه‌ریزی راهبردی استعدادیابی در ورزش‌های پایه (دوومیدانی). چاپ اول، آمل، شمال پایدار.
ـ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ گودرزی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل (1392). "طراحى و تبیین مدل اجرایى استراتژى فدراسیون کشتى جمهورى اسلامى ایران با رویکرد BSC"؛. پژوهش‌هاى کاربردى در مدیریت ورزشى. شماره  4. ص 42-31.
ـ قاسم‌زاده میرکلائی. ابراهیم. رضوی. سید محمد حسین. امیرنژاد، سعید (1391)."بررسی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ ورزش‌کاران رده‌های پایه دوومیدانی ایران از دیدگاه مدیران، مربیان و ورزش‌کاران"، کتابچه دومین همایش ملی استعدادیابی.ص 71ـ70.
ـ کاپلان، رابرت اس. نورتون، دیوید پی. (1388). سازمان استراتژی‌محور. (ترجمه پرویز بختیاری). چاپ هشتم. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
ـ کریمی دستجردی، داود؛ پورعزت، علی اصغر؛ کلالی، نادر؛ اخوان انوری، محمدرضا (1389). "رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی تصمیمات راهبردی". مطالعات مدیریت راهبردی. تابستان(2). ص 49 – 31.
- cater, t. and d. pucko (2010). "factors of effective strategy implementation: empirical evidence from slovenian business practice." journal for east european management studies 15(3): pp.207-236.     
- childress, s. and g. marietta (2008). "a problem-solving approach to designing and implementing a strategy to improve performance" boston: harvard business school.   
- david, f. r. (2009). strategic management: concepts and cases. pearson prentice hall.         
- delisi, p. s. (2010). "strategy execution: an oxymoron or a powerful formula for corporate success?", strategy execution working paper.
-  Ghasemzadeh, ebrahim; Razavi, MohammadHossein ;Amirnejad, Saeid (2013). “A Mini-Review of Track And Field’s Talent-Identification Models in Iran and Some Designated Countries". Annals of Applied Sport Science, vol. 1, no. 3, pp. 17-28.
- hadavi, f. and a. zarifi (2009). "Talent identification and development model in iranian athletics." world 2(4): pp.248-253.
- Hrebiniak, L, G.(2006). “Obstacles to effective strategy implementation”. Organizational dynamics, 35, 1, pp 12-31.
kaplan, r. s. and d. p. norton (2008). "mastering the management system." harvard business review 86(1): p.62.
- Kumar, R. markest, T. Kumar, U. (2006). “Implementation and execution of industrial service strategy: A case study from the oil and gas industry”. Journal of quality in maintenance engineering, 12(2), pp 105 – 117.
- Rahimnia, A, F. castka, p. sharp, J, M. (2005). “Towards understanding the impeders of strategy implementation in higher education”, 13(2), pp 132 – 147.
- vaeyens, r. and a. güllich, and et al. (2009). "talent identification and promotion programmes of olympic athletes." journal of sports sciences 27(13): pp.1367-1380.