با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه دانشکده تربیت بدنی

2 دانشگاه ارومیه - دانشکده تربیت بدنی

3 دانشیار و عضوهیت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این تحقیق نیاز سنجی شهروندان ارومیه­ای به ورزش همگانی بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه  که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند که بر اساس جدول مورگان 368 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آورى داده­ها، پرسشنامه­ى نیازسنجی شهروندان در زمینه ورزش­های همگانی مجید حیدری چروده (1390) در 38 مورد شامل 5 عنوان شامل فضای ورزشی- تجهیزات ورزشی- فرهنگی و اجتماعی- بهداشت، سلامت و اقتصاد ورزش قرار گرفته است با پایایی 83/0 =α بود­.  داده­ها  نیز به وسیله آزمون­های تی تک نمونه­ای، تحلیل وایانس و فریدمن در سطح معنی­داری (p

کلیدواژه‌ها

ـ اتقیا، ناهید (1386)." نیاز‌سنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینة ورزش همگانی" پژوهش در علوم ورزشی. شماره 17. ص15-31.
ـ ________ (1387)."نیاز‌سنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارائة راهکارهای کاربردی"مجلة علوم حرکتی و ورزش. سال ششم. جلد اول. شماره11. ص96- 79.
ـ اسلامی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خبیری، محمد؛ نجفیان رضوی، سید مهدی (1392). "نقش وضعیت اجتماعی-‌اقتصادی (SES) در انگیزة مشارکت شهروندان به ورزش همگانی‌–‌تفریحی" پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2. شماره 3. پیاپی7. ص104- 89.
ـ اعرابی، محمود (1383). نیازسنجی درس تربیت‌بدنی و ورزش در دورة راهنمایی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. گیلان: دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه گیلان.
ـ تندنویس، فریدون (1381). "جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران". پژوهش درعلوم ورزشی." دروه1. شماره4. ص 133- 115.
ـ تیموری، آتوسا (1385). بررسی و مقایسة عملکرد مرکز توسعة ورزش همگانی و تفریحی و مرکز توسعة ورزش قهرمانی ایران براساس مدل وایزبرد. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تهران. ص 8.
ـ جوادی‌پور، محمد؛ سمیع‌زاده، مونا (1392). " تبیین موقعیت راهبردی و ارائة استراتژی توسعة ورزش همگانی در ایران". پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال سوم. شماره 5. ص 28 15.
ـ حیدری چروده، مجید؛ سعیدی، علی‌اصغر؛ قدیمی، بهرام (1390). ورزش همگانی و شهروندان تهرانی. روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری. تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
ـ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ رحیمی، وحید؛ همتی‌نژاد، مهر‌علی (1384). "نیازسنجی درس تربیت‌بدنی و ورزش در دوره دبیرستان". المپیک. شماره 31، ص 18- 7
ـ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ محبی، حمید؛ همتی‌نژاد، مهرعلی (1388). نیاز‌سنجی برنامة درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی کشور. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 22. ص 38-27.
ـ سند تفضیلی نظام جامع توسعة تربیت بدنی و ورزش کشور (1384). توسعة منابع انسانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول. مرکز ملی مدیریت و توسعة ورزش کشور.
ـ سیدعامری؛ میر‌حسین، قربان بردی، محمد آلق (1391). "تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزش همگانی و تفریحی." پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال دوم، شماره ص 34- 23.
ـ شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب (1390)." بررسی چالش‌های ورزش همگانی در ایران" پژوهش در علوم ورزش. شماره 10. ص26- 13.
ـ صالحی، لیلی؛ تقدیسی، محمد؛ قاسمی، حسین؛ همایون، شکروش بهجت (1389). "بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارندة انجام فعالیت فیزیکی در سالمندان شهر تهران". مجلة تخصصی اپیدمیولوژی ایران. دوره 6. شماره 2.
ـ طرح اجمالی سند راهبرد توسعة نظام جامع تربیت بدنی و ورزش (1381)." سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. شرکت راد سامانة آذر".
ـ غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، سیدنصرالله؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان وبلوچستان. مدیریت ورزشی (حرکت). 39 .ص 107- 131.
ـ غفور، فرزاد؛ رحمان‌سرشت؛ حسین؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد (1384). "نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت‌گیری راهبردهای ورزش"، مجلة حرکت، شماره25، ص19 5.
ـ غفوری، فرزاد؛ هنرور، افشار؛ هنری، حبیب؛ علی، منیره، (­1386­). "مطالعة انواع ورزش‌های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائة مدل برای برنامه‌ریزی‌های آینده". طرح پژوهشی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
ـ فتحی واجارگاه، کورش (1387). "نیازسنجی در آموزش و توسعة منابع انسانی سازمان‌ها. تهران: انتشارات ایران زمین.
ـ محمدی، میترا؛ محرم‌زاده، مهرداد؛ حسینی، فاطمه‌سادات (1390). "تحلیل عوامل مؤثر بر کاربری مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهر ارومیه". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه ارومیه. ص13.
ـ مظفری، احمد (1381). "شناخت گرایش و نگرش مردم نسبت به تربیت‌بدنی و ورزش". طرح پژوهش. دانشکدة تربیت‌بدنی دانشگاه خوارزمی. تهران.
ـ مظفری، سید‌امیراحمد؛ قره، محمدعلی (1384). "وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان" علوم حرکتی و ورزش. جلد اول، شماره6 صص 171- 151.
 
- African Union (2008). Sport Policy Framework for Africa. Addis Ababa. Ethiopia.
- Albirini, A. (2006). “Teacher's attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL teachers”. Computers & Education. 47: 373– 398.
- Ampofo, Boateng, K., Yen, M., & Barnabas, V. (2003). “The influence of demographic variables on factors that constrain recreational sport participation in Malaysia”. Annals of Leisure Research, Vol.6 (4), PP: 362-372.
- Barry M, Doherty A, Hope A, et al (2000). “a community needs assessment for rural mental health promotion”. Health Educ Res; 15:293–304.
- Community Sports Committee of the Sports Commission. (2009). Consultancy Study on Sport for All Participation Patterns of Hong Kong People in Physical Activities. Leisure and Cultural Services Department, Hong Kong.
- Connell, H )2004(, “University research management: Meeting the instiutional challenge, OECD”, and Paris.
- Huang, H., Brad R, Humphreys. (2012). “Sports participation and happiness: Evidence from US micro data”. Journal of Economic Psychology, Vol.33, PP: 776-793.
- Kanters, M. A., Jason N, B., Michael B, E., Jonathan M, C., & Myron F, F. (2013). “School Sport Participation under Two School Sport Policies: Comparisons by Race/Ethnicity, Gender, and Socioeconomic Status”. Ann, Behave, med, Vol.45, PP: 113-121.
- Khosravi, A. Fathi Vajargah, K and Ashtyani, M (2009) “Life Skills Needs Assessment for inclusion in School Curricula. Quarterly Journal of Educational Studies”. Chamran University.12(3).
- McCree, R. (2009). “Sport Policy and the New Public Management in the Caribbean”. Public Management Review, 11(4): 461–476.
- Numerato, D. (2009). “The institutionalization of regional public sport policy in the Czech Republic”. International Journal of Sport Policy, 1(1): 13–30.
- Rammer JH, Wang EW, Smith D (2008). “Barriers Associated with Exercise and Community Access for Individuals with Stroke”. Journal of Rehabilitation Research and Development.
- Seefeldt, Vern D. Ewing, Martha E (2002). Youth sports in America: An overview, Commissioned by Sport for Development and Peace International Working Group (SDPIWG) Secretariat. Toronto. Canada; p: 35.
- Shehu, J. (2004). “Sport for all in post colony: Is there a place for indigenous games in physical education curriculum and research in Africa”. Africa EducationReview, 1(1): 21 – 33.