با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده­است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تربیت‌بدنی تشکیل می­دادند که در نهایت 151 نفر (دانشجویان دختر و پسر) به صورت تصادفی از 5 دانشگاه به عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای جمع‌‌آوری اطلاعات استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 نفر از متخصصان بررسی و تأیید گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای آزمودن پایایی پرسشنامه استفاده شد (86/0=α). از آزمودنی‌ها خواسته شد تا میزان موافقت خود را در مقیاس لیکرت از 1 (کاملاً مخالفم) تا 5 (کاملاً موافقم) نشان دهند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. براساس تحلیل عاملی31 متغیر در شش گروه «مدیریتی، روانی، سازمانی، محیطی، فرهنگی و درون‌فردی» طبقه‌بندی شدند. نتایج نشان داد "گسترش بازی‌های رایانه‌ای (94/0±39/4)" مهم‌ترین مانع و "مشکلات جسمی و منع پزشکی (19/1±42/2)" کم اهمیت‌ترین آنها بود. یافته‌ها نشان داد رتبه‌بندی عواملی که مانع توسعه بازی‌های بومی و محلی می‌شود، به ترتیب برابر است با عوامل مدیریتی، سازمانی، فرهنگی، درون‌فردی، محیطی و روانی. همچنین تحلیل و مقایسه دیدگاه دانشجویانی که نسبت به بازی‌های بومی و محلی آگاهی داشتند و دانشجویانی که آگاهی نداشتند، نشان داد در عوامل مدیریتی، روانی، سازمانی و محیطی بین دانشجویان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0P>)، اما بین عوامل فرهنگی و درون‌فردی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P

کلیدواژه‌ها

ـ حمایت‌طلب، رسول (1388). "بررسی علل عدم رشد و توسعة ورزش همگانی از دیدگاه دانش‌آموزان مقطع متوسطة سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران". پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. قابل دسترس درwww.teo.ir . تاریخ دسترسی: 20/8/1392.
ـ دارابی، مهری (1380). بررسی عوامل فرهنگی گرایش زنان به ورزش در تهران. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
ـ سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اصول و سیاست‌های فرهنگی برنامة پنجم توسعه. http://pcci.farhang.gov.ir/fa/desision86/osul. تاریخ دسترسی: 22/4/93.
ـ شریعت‌زاده، سید علی‌اصغر (1371). فرهنگ مردم شاهرود. جلد دوم. چاپ اول.تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ص 423- 426.
ـ شکوهی، فرهنگ (1391). بازی‌ها و سرگرمی‌های مردم سمنان. سمنان: انتشارات حبله‌رود. ص 7-9 .
ـ صفوی‌زاده، سیداحمد (1381). بررسی نگرش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد نحوة اجرای واحد تربیت‌بدنی عمومی 1 و 2 در سال تحصیلی 80-79. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران.
ـ عزیزی، بیستون؛ جلالی فراهانی، مجید؛ خبیری، محمد (1390). بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران به ورزش همگانی. مدیریت ورزشی. شمارة 8. بهار 1390. ص 91-75.
ـ قهرمانی، جعفر؛ محرم‌زاده، مهرداد؛ سعیدی، شیدا (1392). "بررسی عوامل بازدارندة مؤثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه‌گانة تحصیلی در فعالیت‌های ورزشی شهر مرند". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دورة 2. شمارة 2 (6پیاپی). ص 66-57.
ـ کاشف، میر‌محمد (1378). "پژوهشی پیرامون بازی‌های بومی و محلی آذربایجان غربی". نشریة حرکت. سال اول. شماره 2. پاییز 1378. ص 66-53.
ـ کلاین، پل (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی. (ترجمة سید‌جلال صدرالسادات و اصغر مینایی). چاپ اول. تهران: انتشارات سمت. ص 98-99.
ـ کوزه‌چیان، هاشم. عابدی، بهرام (1380). "بررسی وضعیت کمی و کیفی تربیت‌بدنی در استان مرکزی از دیدگاه مسئولان ورزشی". نشریة حرکت. شماره 7. ص 100-91.
ـ مشکل‌گشا، الهام (1389). "توسعة مشارکت ورزشی زنان: شناسایی انگیزه‌ها و موانع". دو فصلنامة علوم حرکتی و ورزش. سال هفتم. شماره 13. ص 159-145.
ـ مظفری، سید‌امیر‌احمد. قره، محمد‌علی (1384). "وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسة آن با چند کشور منتخب جهان". نشریة علوم حرکتی و ورزش. شماره 6. زمستان 1384. ص 171-151.
ـ معتمدین، مختار؛ مددی، بهمن؛ عسکریان، فریبا (1388). "توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی، پژوهش در علوم ورزشی". شماره 23. تابستان 1388. ص 97-68.
ـ ممتاز‌بخش، مریم. فکور، یوسف (1386). "بررسی راهکارهای ارتقا و توسعة‌ ورزش همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی". فصلنامة دانش انتظامی. شماره 2. سال نهم. ص 62-53.
 
- Aghdasi, M; Tuba, N; Jahangirzadeh, M. (2013). “The Comparison of Elderly and Youngs Attitude towards Indigenous and Native Plays of Azerbaijan”. The Online Journal of Recreation and Sport. Vol 2. Issue. 1, pp: 27- 29.
- Alexandris,K. (2002). “Perceived Constraints And Motivation for Recreational Sport Participation: Evaluating Their Relationship, Canadian Congress on Leisure Research”. Faculty of Physical Education and Recreation. University of Alberta.
Alexandris, K, Carroll B. (2002). “Perceived constraint on recreational sport participation: Investigating their relationship with intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation”. Journal of Leisure Research. 34,PP: 233-252.
- Crawford, D; Jackson, E; Godbey, G.(1991). “A hierarchical model of leisure constraints”. Leisure Sciences, 13,pp: 309-320.
- Dworetzky, L. (2010). “The influence of a pre-school program on the acquisition of social and communication skills”. MA University of South Africa.
- Hubbard, J; Mannell, R. (2001). “Testing competing models of the leisure constraint negotiation process in a corporate employee recreation setting”, Leisure Sciences. 23, PP: 145- 163.
- Messing, U .(1999). A Sport policy for twenty first century. ministry of industry & comunication’ Sweden.
- Miyake, M; Rodgers, E. (2008). “Interrelationship of Motivation for And Perceived Constraints to Physical Activity Participation and The Well-Being of Senior Center Participants”, Proceedings of the 2008 Northeastern Recreation Research Symposium. pp: 21- 28.
- Park, S, (2004). “Constraints to Recreational Sport Participation for Adolescents Exposed to Internet-Related Delinquency: Developing Marketing Strategies for Increasing Sport Participation”. International Journal of Applied Sports Sciences, Vol. 16, No. 1, pp: 41-54.
- Spivey, L; Hritz, N. (2013). “A Longitudinal Study of Recreational Sport Participation and Constraints”. Recreational Sports Journal. 2013, 37, PP: 14-28.
- Stavropoulou, A. (2008). Recreational Sport Participation of Women in Jyväskylä: Constraints and Motives Related with Women’s Physical Activity. Master’s Thesis Sport Planning and Administration, University of Jyväskylä Department of Sport Sciences.
- Thongutum, K; Chantachon, S. (2009). “The Co-Operation, Conservation and Development of Indigenous Sports and Games for Strengthening Community’s Health in Bangkok Metropolitan”. European Journal of Social Sciences. Volume 10. Number 3. 2009.pp: 396- 402.
- Wei R, Leung (1998). “Owning and using media technology as predictors of quality of lite”. Telematic and Informatic. 15, pp: 237- 251.