با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفته در ورزش بود. جامعۀ آماری پـژوهش را دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (450=N) تشکیل دادند که از بین آنها 186 آزمودنی به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری مورد استفاده پرسشنامۀ 12 سؤالی اهداف پیشرفته (ریو و همکاران، 2012) بود که دارای 4 مؤلفه (اهداف تسلط پرهیزی، اهداف عملکرد پرهیزی، اهداف تسلط گرایشی و اهداف عملکرد گرایشی) است. روش امتیازگذاری به سؤال­ها بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه­ای (از کاملاً مخالف=1 تا کاملاً موافق= 5) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. روش­های آماری مورد استفاده، از شاخص­های توصیفی برای توصیف داده­ها، آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شد. یافته­های پژوهشی نشان دهنده همسانی درونی (81/0=α) برای پرسشنامه اهداف پیشرفته بود. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤال­ها رابطه معناداری با مؤلفه­ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای مؤلفه خود باشند. شاخـص­های نسبت x2 به df (63/1)،  066/0=RMSEA و همچنین 057/0=RMR، 92/0=GFI، 90/0=AGFI، 93/0=NFI و 97/0=CFI هم برازش مدل­ را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط مؤلفه­ها با مفهوم اهداف پیشرفته نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه­ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم اهداف پیشرفته باشند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل "اهداف پیشرفته" مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

ـ ایرجی نقندر، رامین؛ پورسلطانی زرندی، حسین؛ هادوی، فریده (1392) "تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامة دست‌یابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزش‌کار استان خراسان رضوی". نشریة طب جانباز. شماره 21. ص 43- 34 .
ـ ایرجی نقندر، رامین؛ مشیری، کیوان؛ خبیری، محمد (1392). "تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دست‌یابی به هدف فوتبالیست­های باشگاه‌های استعدادیابی شهر مشهد". مطالعات مدیریت ورزشی. در دست چاپ.
ـ جوکار، بهرام (1384). "بررسی رابطة ‌هدف‌گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز". مجلة علوم اجتماعی و انسانی شیراز. دوره 22. شماره 4. ص 71-56 .
ـ جوکار، بهرام؛ لطیفیان، مرتضی (1385). "رابطة ‌ابعاد هویت و جهت‌گیری هدف در گروهی از دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهرستان‌های شیراز و یاسوج". مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 25. شمار ه4. ص 46-27.
ـ حسینی، فریده السادات؛ لطیفیان، مرتضی (1388). "پیش­بینی جهت­گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز". مطالعات روان‌شناختی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا. دوره 5. شماره 1. ص 94-73.
ـ فراهانی، ابوالفضل؛ بدری آذرین، یعقوب؛ محمدی اقدام، الهام (1391). "ارتباط بین عوامل انگیزشی و تحلیل‌رفتگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر تبریز بر اساس مدل انگیزشی ERG. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی". شماره 1. ص 38-29.
ـ نوروزی سید‌حسینی، رسول؛ زردشتیان، شیرین؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد (1390). "ارتباط درک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایتمندی بسکتبالیست‌های زن نخبة ایران". همایش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. تهران.
ـ نوروزی سید‌حسینی، رسول؛ فتحی، حسن؛ صادقی بروجردی، سعید (1391). "اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایتمندی جودوکاران لیگ برتر ایران". مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 16. ص 206-189 .
ـ هومن، حیدرعلی (1388). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت.
 
- Andrew J. Dewar & Maria Kavussanu. (2011). "Achievement goals and emotions in golf: The mediating and moderating role of perceived performance", Journal Psychology of Sport and Exercise, Vol.12, PP:525-532.
- Banville, D & Desrosiers, P & Genet-Volet, Y. (2000). "Translating questionnaires and interventories using a cross-cultural translation technique", Journal teaching in physical educ, Vol.19, PP:374-87.
- Barbara, H. M & William, F. (2005). "Statistical methods for health care research”. Lippincott Williams and Wilkins", A welters clawer company, PP:325-330.
- Burns, N & Grove. S. K. (1999). "Understanding Nursing Research", 2 nd Ed. Philadelphia. W. B. Saunders Company.
- Cindy H.P. Sit & Koenraad J. Lindner. (2005). "Motivational orientations in youth sport participation: Using Achievement Goal Theory and Reversal Theory", Personality and Individual Differences, Vol.38, PP:605-618.
- Duda, J. L & Olson, L. K & Templin, T. J. (1991). "The relationship of task and ego orientations to sportsmanship attitudes and the perceived legitimacy of injurious acts", Research Quarterly for Exercise and Sport, Vol.62, PP:79-87.
- Elliot, A. J. (2005). "A conceptual history of the achievement goal construct", In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (PP:52-72). New York: Guilford Press.
- Hu, L & Bentler, P. M. (1999). "Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives", Structural Equation Modeling, Vol.6, PP:1-55.
- James W. Adie & Joan L. Duda & Nikos Ntoumanis. (2010). "Achievement Goals, Competition Appraisals, and the Well- and Ill-Being of Elite Youth Soccer Players Over Two Competitive Seasons", Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol.32, PP:555-579.
- Malte Schwinger & Elke Wild. (2012). "Prevalence, stability, and functionality of achievement goal profiles in mathematics from third to seventh grade", Contemporary Educational Psychology, Vol.37, PP:1-13.
- Papaioannou, A. G & Ampatzoglou, G & Kalogiannis, P & Sagovits, A. (2008). "Social Agents, Achievement Goals, Satisfaction and Academic Achievement in Youth Sport", Psychology of Sport and Exercise, Vol.9: PP:122-141.
- Pepijn, K.C., Van de, Pol., Maria, Kavussanu., & Christopher, Ring. (2012). Goal orientations, perceived motivational climate, and motivational outcomes in football: A comparison between training and competition contexts. Psychology of Sport and Exercise, 13, 491-499.
- Pintrich, P. R & Schunk, D. H. (2002). "Motivation in education: Theory research, and applications", Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Riou François, Julie Boiché, JulieDoron, Ahmed-Jérôme Romain, Karine Corrion, GrégoryNinot, Fabienne d’Arripe-Longueville, & Christophe Gernigon. (2012). Development and Validation of the French Achievement Goals Questionnaire for Sport and Exercise (FAGQSE). European Journal of Psychological Assessment, Vol. 28(4):313–320.
- Roberts, G. C. (2001). "Advances in motivation in sport and exercise", Champaign, IL: Human Kinetics.
Sean, P. Cumming & Ronald, E. Smithb & Frank, L. Smoll & Martyn, Standage & Joel. R. Grossbard. (2008). "Development and validation of the Achievement Goal Scale for Youth Sports", Psychology of Sport and Exercise, Vol.9, PP:686-703.
- Smith, A. L & Balaguer, I & Duda, J. (2005). "Goal Orientation Profile Differences on Perceived Motivational Climate, Perceived Peer Relationships, and Motivation- Related Responses of Youth Athletes", Journal of Sports Science, Vol.24(12), PP:1315-1327.
- Van de Pol, P. K. C & Kavussanu, M. (2011). "Achievement goals and motivational responses in tennis: does the context matter"? Psychology of Sport and Exercise, Vol.12, PP:176-183.