با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد راهنما-هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

2 دانشیارمدیریت ورزشی دانشگاه ‏فردوسی مشهد

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکترای مدیریت تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی هوش سازمانی و ابعاد آن با ‏کارآفرینی سازمانی انجام گرفت بدین ‏‏منظور ‏تعداد273‏‎ ‎نفر از مدیران و ‏کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه ‏انتخاب شدند. آزمودنی ‏‏ها ‏دو پرسشنامه هوش ‏سازمانی آلبرخت و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل ‏را تکمیل نمودند. ‏یافته‎ ‎های ‏حاصل‎ ‎ازتحلیل همبستگی‎ ‎نشان‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎بین ‏‏هوش سازمانی ‏ و ‏مولفه های آن و کارآفرینی سازمانی ارتباط ‏معنی دار ‏‏وجود دارد. هم‎ ‎چنین‎ ‎از‎ ‎میان هفت ‏‎ ‎بعد‎ ‎هوش سازمانی ‏شدت‎ ‎ ‎ ‎روابط‎ ‎میان‎ ‎‎فشارعملکردی با ‏کارآفرینی سازمانی در‎ ‎بالاترین‎ ‎میزان(‏0/704‏‎ ‎r=‎‏)می‎ ‎باشد‎.‎‏ ‏و ‏بعد از آن نیز کاربرد دانش ‏‏(‏0/691‏‎ r=‎‏) ، ‏روحیه (‏0/686‏‎ r=‎‏)، اتحاد ‏وتوافق (‏684‏‎ r=0/‎‏)، چشم ‏اندازاستراتژیک ‏(‏‏628‏‏‎ r=0/‎‏)، سرنوشت مشترک ‏‏(‏‏623‏‏‎ ‎‎r=0/‎‏)، میل به تغییر ‏‏(‏‏592‏‏‎ r=0/‎‏)،‏به ترتیب بیشترین ‏ارتباط را با ‏کارآفرینی سازمانی دارند ‏ نتایج‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎‎تحلیل‎ ‎رگرسیون‎ ‎گام‎ ‎به‎ ‎‎گام‎‏ نیز ‏‏بیانگر این است‎ ‎که‎ ‎‏ سه متغیر چشم انداز‎ ‎استراتژیک(208‏‎=0/‎‏‎β‏)، اتحاد ‏و ‏توافق‎ ‎‎‏(0/289‏β=‎‏) ‏‎و فشار‎ ‎عملکردی‏(34‏β=0/‎‏)‏‎ ‎، پیش بین های مناسبی برای ‏کارآفرینی ‏سازمانی هستند.‏
بررسی ارتباط‎ ‎بین ویژگی های دموگرافیک و‎ ‎هوش‎ ‎سازمانی و‎ ‎‎کارآفرینی سازمانی نیز نشان داد‎ ‎بین سابقه ‏‏خدمت با ‏کارآفرینی سازمانی و ‏هوش سازمانی بر خلاف‎ ‎سن و سطح تحصیلات ‏ارتباط معناداری وجود ‏‏ندارد.‏
واژه‎ ‎های‎ ‎کلیدی:‏‎ ‎هوش‎ ‎‏ سازمانی، ابعاد هوش سازمانی،‎ ‎کارآفرینی ‏سازمانی

کلیدواژه‌ها

احمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، سید‌محمد (1385). مبانی کارآفرینی. تهران:‏ نشر: فرا اندیش.
‎ -‎ آندرف،‎ ‎ولادیمر‎؛ ‎‎فرانسوانیس،‎ ‎ژان ‎) ‎1386‏‎ .( ‎اقتصاد ورزش. ( ‎ترجمة‎: ‎اله‌‎وردی. ‎جزایری).‎ ‎ تهران: انتشارات ‎‎علم‎ ‎و‎ ‎‎‎ورزش.
-‎ بیک‌زاد، جعفر؛ علائی، محمد باقر؛ اسکندری، کریم (1389) "بررسی رابطة ‌هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان درسازمان‌های دولتی استان آذربایجان شرقی"، نشریة پژوهش‌های مدیریت. سال سوم. شماره هشتم. ص163-143.
‎ -‎ ‎جعفری‌نیا،شمس‌الله؛ جعفری‌زاده، فروز؛ زارعی، سیده الهام (1390). "مروری بر مدل‌های توانمندسازی ‏‏‏‏کارکنان". نشریة‎‎‏ مدیریت‎ ‎تدبیر. شماره 237. ‏‎ ص 75-67‏
‎ -‎ ‎سازمان‎ ‎تربیت‌ ‎بدنی‎ ‎کشور‎ ‎‏(1384)‏‎.‎‏ سند تفضیلی نظام توسعة تربیت بدنی و ورزش کشور.‎ ‎تهران: ‎‎انتشارات ‎‎‎سبز.
‎-‎ گودرزی، مهدی (1392). "تبیین وضعیت موجود ادارة کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل ‏‏‏‏SWOT". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دورة 2. شمارة 2. ص74- 61‏.
‎ -‎ ‎میرسپاسی‎‎،‎ ‎ناصر‎؛‎ ‎افقهی،‎ ‎بابک (1391)."مقایسة تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی". ‎مطالعه‎ای‎ ‎موردی.
 
‎ ‎‏-‏Aidis،‎ R; Van Praag،‎ M (2007) «Illegal entrepreneurship experience Does it make a ‎‎difference ‎‎for ‎business performance and motivation? » Journal of Business Venturing , ‎Volume: ‎‎22 , Issue: ‎‎2.‎
‏‎‏-‏Albrecht, Karl ‎‏.‏‎(2003)‎‏.‏‎ "Organizational Intelligence Survey", Institute of. Journal of ‎‎‎‎‎Leadership ‎‎Studies. 3:181-197.‎‏ ‏
‎‎-Bakhshian,Aliyeh.(2012).Relationship Between Intelligence and Entrepreneurship on ‎‎‎‎‎Mazandaran University Administrators. Master’S Thesis, Shahid RajaeeTeacher ‎Training ‎‎‎‎University.‎
‎‏‎-Bergmann, H. and R. Sternberg, 2007, The changing face of entrepreneurship in ‎Germany, Small ‎‎Business Economics 28, 205-221.‎
‏-‏Block, J.H. and P. Sandner, 2009, Necessity and opportunity entrepreneurs and their ‎duration ‎in ‎‎‎‎selfemployment: evidence from German micro data, Journal of Industry, ‎Competition and ‎‎Trade,‎Forthcoming‏. ‏
‏‏-‏Colom R, Karama S, Jung RE, Haier RJ.‎‏)‏‎2010). Human intelligence and brain ‎‎‎networks"‎‏ ‏‎,Dialogues Clin Neurosci. 2010;12(4):489-501.Facultad de Psicología, ‎‎Universidad ‎‎Autónoma de ‎Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 ‎‎Madrid, Spain. ‎‎roberto.colom@uam.es.‎
‎-Esteban Tristan.‎‏)‏‎2011‎‏.(‏‎ Do you know what your CQ score is?, ‎‎ttp://blog. selectinternational. ‎com.May 24.‎
     -Giacomin, O., Guyot, J-L., Janssen, F. and O. Lohest, 2007, Novice creators: personal identity and push pull dynamics, CRECIS Working Paper 07/2007, Center for Research in Change, Innovation
‏-‏Glynn. Mary Ann. (1996), Innovative Genius: A Framework for‎‏ ‏Relating Individual ‎and ‎‎‎‎Intelligence in Action to Innovation‏ .‏Academy of Management Review. 2l, 4, pp ‎‎1081-111‎‏. ‏
‎-Grichnika, D.; Smejab, A.; Welpec, I.‎‏)‏‎ 2010‎‏(‏‎. The importance of being emotional: How ‎‎‎do ‎‎emotions affect‏ ‏entrepreneurial opportunity evaluation and exploitation?, Journal of ‎‎Economic ‎‎‎Behavior & Organization,doi: 10.1016/j.jebo.‎
‎‎‏-‏Hanane Ali Yakhlef Kada Ali (2012).Managers’ Emotional Intelligence and ‎Entrepreneurial ‎‎‎‎‎Orientation: The Context of Industrial Small an. Wednesday, 18 April ‎‎2012 22:50 - Last ‎‎‎‎‎Updated Wednesday, 23 May 2012 08:34‎.‎
‎‏‎-Hill, M. E. (2003). The Development of an Instrument to Measure Intrapreneurship: ‎‎‎‎‎Entrepreneurship within the Corporate Setting. Full thesis submitted in fulfillment of ‎‎the ‎‎‎requirements for the degree Master of Arts (MA) in Industrial Psychology. ‎‎Department of ‎‎‎Psychology Rhodes University. Grahams town.‎
‎‎-Islingtonncouncil (2002). Sport & Leisure. Strategic‏.‏
-     Jens, M. Unger, Andreas, Rauch, Michael, Frese, Nina, Rosenbusch, (2011), Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review, Journal of Business Venturing, 26, 341–358.
 
‎‎-Kriemadis Athansios(1997). Strategic Planning in Higher Education Athletic , Departments, ‎‎International Journal of ‎Educational Management – vol 11 –No 6.‎
‎‏-‏Leonidas A. Zampetakis a, Panagiotis Beldekos a, Vassilis S. Moustaki(2012) Day-‎to-day’’ ‎‎‎‎‎entrepreneurship within‏ ‏organisations: The role of trait Emotional Intelligence ‎and Perceived ‎‎‎‎‎Organisational Support.‎
‎-Matsuda,T.(1992).organizational intelligence: Its significance as process & as a product. ‎Proceedings of the international conference on economics/ Management and information ‎technology. Tokyo. Japan.‎
‎‎‏‏‎-Nassabi, N.‎‏)‏‎ 2010‎‏(‏‎. Relationship between creativity & organizational intelligence in ‎‎‎‎‎S.M.University. 1th organizational intelligence& business intelligence in Iran‏.‏
    -Nunnally, J,.C., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory(3rded.). NY: McGraw-Hill, pp.83-113.
‏-‏Islingtonncouncil (2002). Sport & ‎Leisure. Strategic‏.‏
‎-Sanderson. Stuart M., (1998), New approaches to strategy: new ways of thinking for the ‎millennium, Management Decision, 36, 1,‎ pp 9-13‎.
‎‏-‏Sweeney, J. (2007). Fundamentalist Postmodernist [online] Available from: ‎‎‎http:// ‎‎julieunplugged. blogspot.com/2007/04/fundamentalist-postmodernist.html ‎‎‎Accessed: 1‎‏.‏‎ ‎
‎‏-‏Van‏ ‏Heerden CH., & du Plessis PJ. (2003). The objectives set by South African ‎‎sponsors ‎for ‎‎sport. Ecquid Novi. 24(1): 20-36‎‏.‏