با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بین الملل ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران

2 .دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

استادیوم‌های فوتبال زیرساخت‌های اصلی این رشته‌ی ورزشی پرطرفدار در جامعه به شمار می‌رود. رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم‌ها از جنبه‌های مختلفی نظیر ایمنی حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تأسیسات استادیوم‌های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم بود. نمونه تحقیق برابر جامعه بوده و شامل تمامی 16 استادیوم میزبان لیگ برتر کشور در فصل مسابقات 89-88 بود. ابزار تحقیق چک‌لیست محقق ساخته با استفاده از استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. پایایی چک‌لیست توسط آلفای کرونباخ (93/0 α =) تعیین شد. داده‌ها به صورت حضوری در استادیوم‌ها جمع‌آوری و برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، نمودار، درصد فراوانی) و استنباطی (تی یک گروهی) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که استادیوم‌های میزبان لیگ نهم برتر کشور در شاخص ساخت و سازها و تأسیسات استادیوم‌ها دارای 65% ایمنی بودند و استادیوم‌های فولادشهر اصفهان با میانگین 92% ایمنی دارای بیش‌ترین و تختی بندر انزلی با میانگین 36% ایمنی دارای کمترین ایمنی نسبت به سایر استادیوم‌ها بودند. همچنین به نظر می‌رسد بین میانگین ایمنی شاخص با میانگین جامعه، اختلاف معنی‌دار مثبتی وجود دارد. بر اساس نتایج مطالعه پیشنهاد می‌شود اولاً استادیوم‌های تخصصی فوتبال با توجه به استانداردهای بین‌المللی ساخته شود، ثانیاً به حداقل نیازهای سرمایه‌های اصلی فوتبال کشور یعنی تماشاچیان توجه خاص عنایت شود. همچنین، در بازسازی استادیوم-های موجود، برای احترام بیشتر به شخصیت تماشاچیان و همچنین دید مناسب آنان فنس‌های اطراف زمین‌های فوتبال، برداشته شوند.

کلیدواژه‌ها

 
-       Ali, M. I. Hashim, A. E. Wan-Ismail, W. Z. Isnin, Z. Mohd-Nazeri, M. A. (2011). "Spectators Safety Awareness in Outdoor Stadium Facilities". Procedia Engineering 20 (2011) 98 – 104.
-       Amirpour, M. (2009). "Stadiums that are not standard" and "football at non-photometric stadiums". Journal of Football Outlook, Iranian Football League, No. 9: 12-17. [Persian]
-       Ashouri Toustani, R. (2009). "Investigating the safety status of sport halls covered by municipalities in 22 areas of Tehran from the viewpoint of users". Thesis Master of Sport Management, Tehran University. [Persian]
-       Development and maintenance company of sports places of the country. (2009). Plan and program management, Statistics and Information Unit. [Persian]
-       Dousti, M. (2008). "A Study of the Risk Management Status in Iranian Football Stadiums". Thesis Master of Sport Management, Tehran University. [Persian]
-       Elahi, A. (2008). "Obstacles and Solutions for the Economic Development of the Islamic Republic of Iran Football Industry". PhD thesis of Management and Planning in Sport, Tehran University. [Persian]
-       Elahi, A., Pouraghaie Ardakani, Z. (2004). "A survey of the status of football stadiums in comparison with European standards". Harekat Journal, V. 19, pp: 63-79. [Persian]
-       Elmiri, M., Naderian Jahromi, M., Soltan Hoseini, M., Nasr Esfahani, A., Rahimi, M. (2008). "Investigating factors affecting the presence of football spectators in stadiums". Sport Management Journal. V. 3: 61-73.
-       Fallahi, A., Asadi, H., Khabiri, M. (2009). "Comparison of effective factors on the presence of occasional, regular and fanatical spectators in the Premier League". Harekat Journal, V. 2, pp: 247-270. [Persian]
-       Farsi, A. (2006). "Study of the safety of sports facilities in Tehran universities and providing appropriate strategies". Research project, Institute of Physical Education and Sport Sciences. [Persian]
-       Garcia Sanchez, M. (2007). "Efficiency and effectiveness of Spanish football teams: a three stage DEA approach". Springer Verlag 15.
-        Gratz J, Church R, Nobel E. (2004). "Lightning safety and outdoor stadium`s". Center for Science and Technology Policy Research, 1-17.
-       Greenwell, T.C. (2001). "The influence of spectator sports facilities on customer satisfaction and profitability". Doctoral dissertation, The Ohio University, US.
-       Hasnazadeh, M. T., Jafari, H. (2008). "Specifications and technical specifications of sports spaces of Tehran". Ministry of Education, Department of Physical Education. [Persian]
-       Hesami, L. (2009). "Explain the safety status of the national football league stadiums". Thesis Master of Sport Management, Tehran University. [Persian]
-       Hoseini, S. S., Kashef, S. M., Seyed Ameri, M. (2013). "Locate sports venues using GIS: Case study of Saghez city". Applied Research in Sport Management Journal, 2: (2): 25-34. [Persian]
-       http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=125185.
-       Islamic Republic of Iran Physical Education Organization. (2003). "Strategic Plan of Physical Education and Sports of the Country"; Detailed study of standard component and evaluation in sport. 1st Edition. [Persian]
-       Jalali Farahani, M.(2009). "Places, Equipment and Sports Equipment Management". Tehran University Pub, First Edition. [Persian]
-       Jalilian, GH., Khabiri, M. (2005). "Description of the status of the clubs of the Iranian Premier League and its comparison with the top league clubs of China, Malaysia and the United Kingdom". Journal of Motion Picture and Sports, 1: (5): 41-54. [Persian]
-       Melrose, A. Hampton, B. Manu, P. (2011). "The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction". Procedia Engineering 14 (2011) 2205–2211.
-       NaderiNasab, M., Ehsani, M., Khabiri, M., Amiri, M. (2011). "Study of the current status of the Islamic Republic of Iran football and determining the strategic position of football in the country". Sport Management Journal, V. 9, pp: 5-27. [Persian]
-       Parks, J. B., Zanger, B. K., Quarterman, J. (1998). "Contemporary Sport Management". Translate: Ehsani, M. Tarbiyat Modares University Pub, (2004). [Persian]
-       Phelan, K.J. Khury, H.J. Kalwarf, H.J. Lanpher, B.P. (2001). "Trends and patterns of playground injuries in United States". children and adolescents, Ambulatory pediatrics, 1: (4): 227-223.
-       Rahimi, GH., Amirtash, A. M., Khabiri, M. (2002). "Study of safety management at football stadiums of the country from the viewpoint of spectators, players and executive directors". Journal of Research in Behavioral Sciences, 1: (4): 39-52. [Persian]
-       Van Stan, J. (2001). "The Ellis Park stadium soccer disaster interim report". Durban, South Africa.
-       Vosoughi, M., Khosravinezhad, S. M. (2009). "Investigating the Cultural and Social Factors of Emotional Behavior of Football Spectators". Social Sciences Research Journal, 3: (1): 117-140. [Persian]
-       Zheng, Wei. (2014). Fire Safety Assessment of China's Twelfth National Stadiums, Procedia Engineering. Volume 71, 2014, Pages 95-100.