با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان‌شناسی همگانی دانشگاه پیام نور

2 دکترای زبان‌شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق به تحلیل نشانه‏شناختی تبلیغات فدراسیون کشتی و کاربرد تصاویر در تبلیغات پرداخته شده است. هدف این پژوهش، تحلیل فرآیندهای معناسازی و روشن ساختن این نکته است که چگونه تصاویر تبلیغی ورزش در فرآیند تولید معنا ایفای نقش نموده‏اند و مشخص نمودن این‏که آیا این تصاویر در سطح یک نمایه باقی مانده‏اند یا به سطح گفتمانی نیز می‏رسند. روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع تحلیل محتوا است و از مجموع 522 تیتر و متن خبری، اطلاعیه و تصاویر مربوط به عنوان جامعه آماری پژوهش، 8 مورد به شیوه نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته‏های این تحقیق حاکی از آن است که تبلیغات ورزشی از کمبود ایده‏های تازه، بدیع و ابتکاری رنج می‏برند؛ هر چند جرقه‏هایی از ایده‏های خوب مشاهده می‏شود. نشانه‏های به کار رفته در تبلیغات فدراسیون کشتی غالباً به صورت مستقیم می‏باشد؛ به­طوری­که مخاطب با در نظر گرفتن معانی صریح نشانه‏ها، به مفهوم آنها دست می‏یابد و معانی ضمنی و چندپهلو از نشانه‏ها قابل دریافت نیست. ورود به فضای گفتمانی، حضور زنده و پویای نشانه‏معناها و ابهام‏آفرینی و بازی با نشانه‏ها که از خصوصیات بارز یک تبلیغ موفق می‏باشد، در تبلیغات این فدراسیون کمتر مشاهده می‏شود.
 
 


 

کلیدواژه‌ها

-      Abazari, Y. (2001). "Roland Barthes, Myth and cultural studies". Arghanoon. Vol. 18. 137- 157. [In Persian].
-      Ahmadkhani, M. R.(2013). Semiotics: Language and Art. Tehran: Goman. [In Persian].
-      Balci, v. & Özgen, C. (2017). "What Sports Advertising Tell to Us? Semiotic Analysis". Journal of Education and Training Studies. Vol: 5, No: 6. Pp: 24- 32.
-      Barthes, R. (1964). Elements of semiology. New York: Hill and Wang.
-      Barthes, R. (1990). The Fashion System. Translation:  Matthew Ward&  Richard Howard. University of California Press.
-      Barthes, R. (2001). Structuralism, Post- structuralism and Literary Studies. Translation:Farzan Sojoudi. Tehran, Research Center for Islamic Culture and Art.
-      Barthes, R. (2015). Rhetoric of the lmage. Translation: Raz Golestani Fard. Tehran: Nashr Markaz. [In Persian].
-      Bashirieh, H. (2000). Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Tehran: Ney Publication. [In Persian].
-      Behnam, M; Tousi, T. (2014). "An Analysis of Relationship between Arousal, Pleasure, Attitude toward Advertisements, Consumers’ Future Intention in Sport Service (University of Tehrans’ students case study)". Applied Research of Sport Management. Vol.2, No.3.Pp: 47-60. [In Persian].
-      Fiske, J. (2001). "Television Culture. Translation: Mojgan Brooman". Arqhanoon. Vol: 19. [In Persian].
-      Greimas, A. J.&  COURTÉS, J.  (1993). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris: Hachette.
-      Kamran, A. (2007). "Semiotics of Urban Advertisement in Iran (Insisting in Tehran billboards)". Quarterly Journal of Iranian Association for Cultural and Communication Studies. Vol: 3. No. 8, Pp79-113. [In Persian].
-      Kamran, A. (2013). "Signs of Barthes: Applying Barthes semiotic approach in picture Analysis". Andishe Soore. Vol: 68-69. Pp:234-238. [In Persian].
-      Lee, J. W. (2015). "Semiotics and Sport Communication Research: Theoretical and Methodological Considerations". Communication & Sport. Vol: 5, Pp: 374-395.
-      Moein, M. B. (2006). "Semiotics and Advertisement". Bulletin of Art Academy. Vol: 1. Pp: 92-103. [In Persian].
-      Noth. W. (1990). "Advertising, poetry, and art: Semiotic reflections on aesthetics and the language of commerce". Kodikas/Code. Vol: 10, Pp: 53- 81.
-      Pierce, J. R. (1962). Symboles, Signals And Noise. London: Hutchinson.
-      Sarabi, S; Alborzi, H. ( 2013). "Semiotics of Sport Stars in Commercials". Journal of Information Science. No. 6. Pp: 27-46. [In Persian].
-      Saussure, F. d.  (2008). Course in General Linguistics. "Translation: Safavi. Korouush. Tehran: Hermes Publication". [In Persian].
-      Shahabi, S. (2007). "Art and Advertisement". Ketabmah Monthly. Vol: 110. [In Persian].
-      Shairi, H.R. (2010).Semiotique Analysis of Discourse. Tehran: Samt. [In Persian].
-      Shokarani, Sh. (2010). Saying and utterance in advertising discourses. Master’s Thesis of Isfahan Pardis University. [In Persian]..
-      Williamson, J. (2002). Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. London: Marion Boyars.             
-      youssefi sadeghloo, M; saleh bolourdi, A. ( 2015). "Body-language expression and cultural-language valuation in sports discourses of women’s society". Journal of Lingual Inquests. Online Publication at 2018.Jan.12. [In Persian].
-      Zanbouri Seighalani, E. (2012). "Sport Images Semiotics “Commercials and Sport Character pictures".  Master’s Thesis. Islamic Azad University, Tehran Central Branch, College of Arts and Architecture. [In Persian].