با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه اراک

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بهبهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش آمیخته و از نوع پژوهش های مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران فدراسیون فوتبال، صاحب نظران ،اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، مدیران باشگاه های فوتبال تشکیل دادند(N=384) که بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران تدوین شده بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید و متخصصین بررسی و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی( PLS) استفاده شد که روایی سازه نیز مورد تایید قرار گرفت. با توجه به مقادیر ضرایب معنادار بدست آمده با اطمینان 95 % از مدل ساختاری، عوامل علی، تعاملات، و پیامدها برروی پدیده محوری (اخلاق حرفه ای) تاثیر معنادار داشتند که مولفه شرایط علّی شامل شاخص های (ساختار، قانون ، آموزش ، الگو سازی ، نهادینه کردن اخلاق، دخالت سیاست )؛ مولفه تعاملات شامل شاخصهای ( نبود شفافیت، نظارت ضعیف، رفتار مسولان و تشویق و تنبیه )؛ مولفه پیامدها شامل شاخصهای ( پیامدهای توسعه ای، پیامدهای ارتقا اخلاقی و اجتماعی و پیامدهای خسارتی ) بودند . نتیجه گیری: شاخص پیش بینی کنندگی حاکی از آن بود که مولفه های اخلاق حرفه ای از قدرت مناسب برای پیش بینی اخلاق حرفه ای باشگاه ها برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات