با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشگاه گیلان/ دانشکده تربیت بدنی/ عضوهیات علمی

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار مدیریت مالی گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارزش‌گذاری اقتصادی باشگاه فوتبال استقلال تهران با روش ارزش‌گذاری مشروط بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی انتخاب دوگانه دوبعدی جمع‌آوری شد. بر اساس جدول نمونه‌گیری میشل و کارسون 942 پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس مدل رگرسیون لوجیت به روش forward LR تمایل به پرداخت افراد جهت ارزش‌گذاری باشگاه استقلال و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS21، MAPLE21 و Expert Choice استفاده شد. بر اساس نتایج، مقدار انتظاری تمایل به پرداخت سالیانه هر نفر برای باشگاه استقلال برابر با 134,235 تومان بود که ارزش سالیانه باشگاه برای هواداران برابر با 402,706,500,000 تومان است و ارزش فعلی باشگاه برابر با 2,237,258,333,333 تومان برآورد شد با توجه به نتایج تحلیل سلسله مراتبی مشخص شد که ارزش‌های مصرفی باشگاه استقلال با وزن 764/0 و قیمت 1,709,265,366,666 تومان نزدیک به سه برابر با اهمیت‌تر از ارزش‌های غیرمصرفی با وزن 236/0 و قیمت 527,992,966,667 تومان است. در اولویت‌بندی ارزش‎های مصرفی، ارزش‌های مصرفی غیرمستقیم با وزن 355/0 و قیمت 606,789,205,166 تومان در اولویت اول و ارزش‌های مصرفی مستقیم و ارزش‌های گزینه به ترتیب با وزن‌های 341/0 و 304/0 و قیمت‌های 582,859,490,033 تومان و 519,616,671,467 تومان در اولویت‌های دوم و سوم هستند. در اولویت‌بندی ارزش‌های غیر مصرفی، ارزش‌های وجودی با وزن 512/0 و قیمت 270,332,398,934 تومان با اهمیت‌تر از ارزش‌های میراث با وزن 488/0 و قیمت 257,660,567,733 تومان تشخیص داده شد. این نتایج می‌تواند دید وسیعی از ارزش‌های اقتصادی باشگاه استقلال به سیاست‌گذاران باشگاه جهت برنامه‌ریزی‌های کلان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات