نویسنده = حسین عیدی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 57-67

10.30473/arsm.2018.5090

نرگس اختیاری؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم


3. تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 93-103

همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ سعید خانمرادی


4. تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 139-150

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی