دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-104 
1. تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر حداکثر اکسیژن مصرفی(VO2max) مردان غیر فعال

صفحه 11-18

خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاده؛ رضا غنیمتی؛ عبداله باقری؛ سیروس شیخی؛ مهدی غنیمتی


5. تأثیر یک جلسه فعالیت توان بی هوازی بر پاسخ برخی عوامل ریولوژی خون زنان جوان فعال

صفحه 45-52

محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ محمد همتی نفر؛ زینب ملااسماعیلی