دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-104 
4. تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود

صفحه 39-48

حمید قاسمی؛ مهوش نوربخش؛ اسماعیل سعدی پور؛ فاطمه صدیقی