دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-104 
5. نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی

صفحه 43-49

مجید جاوید؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ احسان محمدی ترکمانی