با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحولات جایگاه نهاد تربیت بدنی در حقوق عمومی ایران در مواجهه با چالش های جهانی سازی در ابعاد ارزشی و اقتصادی

محمود اسماعیلی گرد مهین؛ سید محمد هاشمی؛ خیرالله پروین

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 73-82

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64046.3664

چکیده
  ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون شده است. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و ...  بیشتر