با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آسیب شناسی پرونده‌های حقوقی ناشی از فعالیت‌های ورزشی

کیوان رستمی اقدم؛ احمد محمودی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66045.3721

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های پرونده‌های حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های اکتشافی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آمیخته بود که از روش شناسی کیو به عنوان روش اصلی تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر