با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثرات­ مهارت­های ارتباطی بر کسب مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی ایران بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را حدود 700 نفر از مدیران ورزشی سازمان های ورزشی ایران تشکیل می‌دادند. نمونه­ی آماری تحقیق، به صورت تصادفی طبقه‌ای، انتخاب ­شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر