با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه متخصصان

پژمان فزونخواه؛ معصومه شهبازی؛ امیرحسین منظمی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8237

چکیده
  این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی از دیدگاه متخصصان انجام گرفت. پارادایم مورد استفاده در این تحقیق تفسیری با رویکرد کیفی بود که از استراتژی پدیدارشناسی با تاکتیک تحلیل محتوای پنهان برای انجام آن استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد مربوط به فدراسیون ورزش همگانی و مصاحبه با 14 نفر از نخبگان ...  بیشتر

چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی

حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 49-61

چکیده
  هدف این مقاله تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و سپس پرسشنامة محقق‌ساخته (رویکرد آمیخته) استفاده شد. با توجه به عناصر تشکیل‌دهندة بیانیة مأموریت، پرسشنامة محقق‌ساخته ایجاد و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی (توسط استادان) و پایایی (94/0=α)، ...  بیشتر