با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
نقش بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث ورزشی

مهدی یوسفی صادقلو؛ زهرا منتظری؛ آتنا نوری

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64250.3667

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر ارایه الگویی علمی و کاربردی به منظور شناخت ماهیت قراردادهای بیمه مسئولیت در ورزش است تاارکان ورزش (مدیران، مربیان و ورزشکاران) با آگاهیاز لزوم برخورداری از پوشش بیمهحوادثوآسیب‌هاییکه احتمالا برایاهالیورزشبهخصوصورزشکارانممکن بوجود آید آگاه گردند.از آنجائی که تحقیق حاضر نیازی به نمونه گیری و مصاحبه ندارد ...  بیشتر