با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب‌و‌کار در ورزش ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که به‌صورت میدانی انجام شده و در ردیف تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی و آزاد و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان بود. روش نمونه گیری روش تصادفی – طبقه‌‌ای بود و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 23 3 ،PLS انجام شد. برای تعیین موانع از آزمون بارتلت، KMO تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که 11 عامل به‌عنوان موانع در سازمان‌های ورزشی شناسایی شدند که شامل عدم پشتیبانی و نبود زیرساخت سازمانی مدیریت دانش، عدم ارتباط مدیریت دانش با کسب‌و‌کار و استراتژی‌های آن، مطلوب‌نبودن عوامل مدیریتی و محیطی مدیریت دانش، نبود امنیت و ضعف مدیریت فناوری اطلاعات، نداشتن استراتژی و اهداف مدیریت دانش، ضعف ساختار و فرایندهای سازمانی مدیریت دانش، عدم توجه به مدیریت پروژه و توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مدیریت دانش، مدیریت ناکارآمد منابع انسانی دانش‌محور، نبود حکمرانی مدیریت دانش، کیفیت پایین دانش، فناوری اطلاعات و سیستم‌های مدیریت دانشی و کارایی و اثربخشی پایین سیستم‌های مدیریت دانش در سازمان‌‌های ورزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها