با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی عوامل مؤثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست

مهدی علی یاری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 1-11

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9936

چکیده
  چکیدههدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست بود. تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. شرکت‌‌کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه‌‌گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه‌‌شوندگان متشکل از کلیه صاحب‌‌نظران با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی)، اجرایی (مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب‌‌نظر) ...  بیشتر

الگوی رقابت‌پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌المللی

مریم فلاح کاظمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 12-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9937

چکیده
  جهانی‌شدن، اهمیت رقابت‌پذیری در صنعت پوشاک ورزشی را دوچندان کرده است. در کشور ما برند‌های پوشاک ورزشی بسیاری وجود دارند که به‌علت عدم توانایی رقابت با برندهای خارجی، در عرصه تجارت  بین‌المللی فعالیت ندارند. از این‌رو پژوهش حاضر درنظر دارد الگوی رقابت‌پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌لمللی را شناسایی ...  بیشتر

توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد‌های ورزشی

عظیم صلاحی کجور؛ هدایت کیا لاشکی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 25-37

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9938

چکیده
  چکیدههدف از تحقیق حاضر توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد‌های ورزشی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه ساکنان استان مازندران بودندو از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند و با توجه به جدول مورگان و جامعه بزرگ، نمونه نهایی  384 نفر انتخاب شد.  برای حصول اطمینان ...  بیشتر

رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان استان گلستان با نقش میانجی سرزندگی

حمیدرضا تهمتن؛ مهدی کهندل؛ مهوش نوربخش

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 38-46

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9939

چکیده
  چکیدهبا وجود پیامدهای بسیار مثبت جسمی و روانی ورزش سبز، توجه چندانی به فرهنگ‌سازی این فعالیت نشده و مشارکت شهروندان در فعالیت‌های بدنی همگانی با وجود پارک‌های تفریحی- ورزشی بسیار ناچیز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان با نقش میانجی سرزندگی از دید کمی و کیفی است. به این منظور، طی چند مرحله ...  بیشتر

مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش

مینا خدایی؛ فریبا عسکریان؛ امین دهقان قهفرخی؛ بهمن طیبی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 51-66

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65848.3716

چکیده
  هدف این تحقیق مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش است که روش تحقیق آن از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش اجرا، مرور نظام مند یا سیستماتیک می باشد. به منظور دستیابی به شواهد علمی موردنظر، جستجوی الکترونیکی بر اساس کلید واژه های مرتبط در منابع انگلیسی صورت گرفت، بازه زمانی انتخاب شده برای جستجو بین سال های 1995 تا ...  بیشتر

شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران

حاتم اسدپور؛ لقمان کشاورز

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 67-82

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.10031

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب‌و‌کار در ورزش ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که به‌صورت میدانی انجام شده و در ردیف تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی و آزاد و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان بود. روش نمونه گیری روش تصادفی – ...  بیشتر

اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی

زینب امرایی؛ شهاب بهرامی؛ منوچهر ططری

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 83-93

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.57751.3465

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، مربیان و فارغ التحصیلان حوزه ورزشی فعال در باشگاه‌های ورزشی استان‌های غرب کشور بودند که نمونه آماری (384 نفر) به‌صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر