با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : تحقیقی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد‌های ورزشی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه ساکنان استان مازندران بودندو از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند و با توجه به جدول مورگان و جامعه بزرگ، نمونه نهایی  384 نفر انتخاب شد.  برای حصول اطمینان از برگشت پاسخ‌نامه‌ها  410 پرسشنامه توزیع گردید و  397 پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت 97 درصد بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه معتبر بود و روایی صوری و محتوایی  آن‌ها توسط 5 تن از متخصصین مدیریت ورزشی به تأیید رسید. همه مقیاس‌ها سطوح بالایی از قابلیت اطمینان (‏آلفای کرونباخ بالای 70/0) را داشتند‏. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان  داد که پذیرش توسعه گردشگری پایدار از طریق ورزش را می‌توان با متغیرهای متعددی مانند تاثیر اقتصادی (434/0=b)، نگرش ساکنان نسبت به رویدادهای ورزشی (287/0=b) و تمایل شهروندان به کارآفرینی (113/0=b) پیش‌بینی کرد. بنابراین  رویدادهای ورزشی  بسیاری از جنبه‌های یک مقصد گردشگری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین  تمایل شهروندان به کارآفرینی  با رویدادهای ورزشی مرتبط است.

 
 

  

  

 

کلیدواژه‌ها