با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست بود. تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. شرکت‌‌کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه‌‌گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه‌‌شوندگان متشکل از کلیه صاحب‌‌نظران با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی)، اجرایی (مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب‌‌نظر) و ورزشی (ورزشکاران حرفه‌‌ای با سابقه فعالیت سیاسی) بودند. از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌‌ها تعداد 31 مقوله فرعی بدست آمد که در 6 مقوله اصلی عوامل فردی و خانوادگی، سوابق حرفه‌‌ای، عوامل زمینه‌‌ای، عوامل سازمانی، عوامل حمایتی و عوامل رسانه‌‌ای قرار گرفت. این موارد در مفهوم «عوامل موثر بر حضور ورزشکاران در دنیای سیاست خلاصه شد. از نتایج حاصل می‌‌توان برای تکمیل مبانی نظری این حوزه سود برد. همچنین، نتایج این تحقیق می‌‌تواند برای سازمان‌‌های ذی‌‌ربط و ورزشکاران، به صورت نقشه راه عمل کند که نتیجه آن بهره‌‌وری در بعد فردی و بعد اجتماعی خواهد بود.

 
 

  

  

 

کلیدواژه‌ها