با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 استاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی و از جمله تحقیقات آمیخته به حساب می‌آید. در این تحقیق از دو نوع جامعه دلفی برای شناسایی چالش‌های کارآفرینی ورزشی و جامعه برای اکتشاف و دسته بندی عوامل نهایی استفاده شد. در این پژوهش در گروه دلفی با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و هدفمند 15 نفر و در بخش کمی با تکیه بر فرمول حجم نمونه کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی ساده با تخصیص متناسب 328 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در ادامه پس از مرور ادبیات نظری مرتبط با تحقیق و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته، با استفاده از روش دلفی در دو دور، چالش‌های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی شناسایی شد و در نهایت با توزیع پرسشنامه دسته‌بندی این چالش‌ها در جامعه موردنظر صورت گرفت. نتایج نشان داد که چالش‌های کارآفرینی ورزشی استان لرستان از 10 عامل و 107 گویه تشکیل شده است. این عوامل به ترتیب اولویت شامل عوامل آموزشی (26 گویه)، عوامل مدیریتی (12 گویه)، عوامل زیرساختی (9 گویه)، عوامل عدم شایسته‌سالاری (5 گویه)، عوامل قانونی (7 گویه)، عوامل اقتصادی (9 گویه)، عوامل دولتی بودن (5 گویه)، عوامل سیاسی (4 گویه)، عوامل فرهنگی (5 گویه) و عوامل رسانه‌ای (2 گویه) بود.

کلیدواژه‌ها