با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی مدل کیفی شتابگیری دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی به سمت دانشگاه‌های نسل چهار

مهریه پناهی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61517.3597

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل شتابگیری دانشکده های تربیت بدنی به سمت دانشگاه های نسل چهار براساس مدل استراوس و کوربین بود. روش پژوهش کیفی و برخاسته از داده ها (مطالعه مقالات و اسناد و مدارک و مصاحبه هدفمند به روش گلوله برفی ) و استفاده از روش دلفی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش اساتید مدیریت ورزشی، دارای سابقه اجرایی، علمی و پژوهشی ...  بیشتر

آموزش ورزش
نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه (مطالعه موردی: استان تهران)

فرناز ترابی؛ محمد محمدی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 15-30

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65980.3719

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه بود. روش انجام این تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان (مدیران ورزش و غیره) جهت کشف عوامل نهادینه کردن و مدیران، متخصصان و کارشناسان جهت مشخص کردن وزن دهی عوامل و نمونه مردمی 1500 نفری جامعه در 5 ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ...  بیشتر

آموزش ورزش
عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت استعداد در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

سارا سراج؛ یونس یاری

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66481.3731

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت استعداد در ورزش دانشگاهی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانشجویی) بود. ازاین‌رو تعداد ۱۱۲ پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورزش دانشگاهی فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)، توسط کارکنان فدراسیون ورزش دانشجویی در سال ۱۴۰1 تکمیل و جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، ...  بیشتر

عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی

رضا نیکبخش؛ امیر دانا؛ مهدی عمادی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 41-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64403.3675

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته بود. جامعه‌ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت آگاه به موضوع تحقیق تشکیل دادند و در بخش کمی؛ ...  بیشتر

نقش بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث ورزشی

مهدی یوسفی صادقلو؛ زهرا منتظری؛ آتنا نوری

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64250.3667

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر ارایه الگویی علمی و کاربردی به منظور شناخت ماهیت قراردادهای بیمه مسئولیت در ورزش است تاارکان ورزش (مدیران، مربیان و ورزشکاران) با آگاهیاز لزوم برخورداری از پوشش بیمهحوادثوآسیب‌هاییکه احتمالا برایاهالیورزشبهخصوصورزشکارانممکن بوجود آید آگاه گردند.از آنجائی که تحقیق حاضر نیازی به نمونه گیری و مصاحبه ندارد ...  بیشتر

تدوین چارچوب سرمایه فرهنگی در ورزش: رویکردی جامعه شناختی

میثم صادقی؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 63-78

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64950.3691

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تدوین چارچوب جامعه شناختی سرمایه‌فرهنگی در ورزش ایران می-باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌های ورزشی انتخاب شد. مشارکت‌کنندگان شامل دو بخش منابع‌انسانی و منابع اطلاعاتی بود. مشارکت‌کنندگان به تعداد قابل کفایت، به‌صورت هدفمند و برمبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (16نفر و 63سند). ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی راهکارهای ترویج ورزش سالمندی در کشورهای منتخب و ارائه اقدامات عملی در ایران

زهرا محمدی؛ سارا کشکر

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 79-92

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64459.3678

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف انجام مطالعه تطبیقی راهکارهای ترویج ورزش سالمندی در کشورهای منتخب و ارائه اقدامات عملی در ایران طراحی شده است. مطالعه ای تطبیقی با راهبردی کیفی است و داده‌های پژوهش با تکنیک اسنادی از اسناد و مدارک، دستورالعمل ها، مقالات، طرح های تحقیقاتی و منابع اینترنتی مرتبط با ورزش سالمندی کشورهای منتخب پژوهش (آمریکا، کانادا، ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
الگوی پارادایمی عوامل موثر بر سیاست‌گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزشی ایران

عطا گلشنی؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه؛ پریوش نوربخش

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 93-110

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65304.3703

چکیده
  داده حکومتی باز موضوعی نو و جدید است که در دستور کار نهادهای بین‌المللی و دولت‌های توسعه یافته قرار گرفته و به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصه سیاستگذاری است. دستیابی به این مهم مستلزم شناسایی وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و تحلیل شکاف بین دو وضع مطلوب و موجود است. یکی از حوزه‌های مهمی که نیازمند بهره‌گیری از داده باز است، ...  بیشتر