با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه پردیس البرزز دانشگاه تهران

2 مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 هیات علمی دانشگاه تهران

4 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل شتابگیری دانشکده های تربیت بدنی به سمت دانشگاه های نسل چهار براساس مدل استراوس و کوربین بود. روش پژوهش کیفی و برخاسته از داده ها (مطالعه مقالات و اسناد و مدارک و مصاحبه هدفمند به روش گلوله برفی ) و استفاده از روش دلفی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش اساتید مدیریت ورزشی، دارای سابقه اجرایی، علمی و پژوهشی برجسته بودند. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده‌ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته ادامه داشت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش سیستماتیک بر مبنای مدل ااستراوس و کوربین شامل کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی و دلفی استفاده شد. نتایج کدگذاری در مدل مورد نظر، 5 بعد و 12 متغیر ،شرایط علی با دو متغیر (مسئولیت علمی- اجتماعی و پویایی محیط و ماموریت سازمانی)، شرایط مداخله گر به چهار متغیر ( مراکز رشد زایشی،سیستم های اطلاعاتی، ارتباط با صنایع و مشتریان و رقبا)، شرایط زمینه‌ای با دو متغیر (نقش دولت و ساختار و بستر سازی)، راهبردها با دو متغیر (مدیریت عالی و رهبری، منابع انسانی) و پیامدها با دو متغیر ( ایفای نقش دانشکده تربیت بدنی نسل چهار و کیفیت آموزشی و پژوهشی) شناسایی نمود. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش لزوم بهره‌گیری از الگویی بومی از دانشکده تربیت بدنی نسل چهار، تا حد زیادی خلأهای موجود در تجاری سازی تحقیقات علمی دانشکده‌های تربیت بدنی، به عنوان مهم‌ترین ویژگی دانشگاه نسل چهار، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها