با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی‌، کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی‌، کرج، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

داده حکومتی باز موضوعی نو و جدید است که در دستور کار نهادهای بین‌المللی و دولت‌های توسعه یافته قرار گرفته و به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصه سیاستگذاری است. دستیابی به این مهم مستلزم شناسایی وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و تحلیل شکاف بین دو وضع مطلوب و موجود است. یکی از حوزه‌های مهمی که نیازمند بهره‌گیری از داده باز است، حوزه ورزش قهرمانی ایران است که در پژوهش‌های پیشین به این حوزه توجه محدودی شده است، لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی عوامل موثر بر سیاست‌گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزش ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و از لحاظ هدف توسعه‌ای-کاربردی است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی، سیاست گذاران و تصمیم‌گیران ورزش کشور در سطح کلان است و نمونه‌گیری با استفاده از روش گلوله‌برفی صورت گرفت و در نهایت با 15 مصاحبه اشباع نظری رخ داد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بوده و جهت تحلیل مصاحبه‌های تخصصی از کدگذاری و روش تئوری داده بنیاد استفاده شد. بر اساس یافته‌ها، الگوی عوامل موثر بر سیاست‌گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزش ایران، طراحی شد. نتایج حاکی از آن است که این مدل دارای 6 بعد اصلی شامل شرایط علی (عدم توسعه ورزش، مشارکت پایین، ضعف خلاقیت و سیاست‌گذاری و...)، مداخله‌گرها (عوامل نهادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، کانال‌های توزیع اطلاعات، و...)، شرایط زمینه‌ای (عوامل محیطی، عوامل قانونی و حقوقی، زیرساخت فنی ورزش ایران و...)

کلیدواژه‌ها

موضوعات