با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف، طراحی الگوی فرآیند مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی، مدیران اجرائی، کارشناسان ورزش اداره کل وزارت ورزش و جوانان، رؤسا و کارشناسان هیئت ها و کلیه برگزارکنندگان سابق و فعلی رویدادهای ورزشی در استان آذربایجان غربی در رشته‌های مختلف ورزشی تشکیل دادند. حجم جامعه آماری 196 نفر بود که حجم نمونه تحقیق با استفاده از روش تمام شمار 196 نفر انتخاب شد. جهت گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته 57 گویه‌ای فرآیند مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی استفاده شد. برای سنجش روایی از روایی همگرا و روایی واگرا از طریق نرم‌افزار بهره گرفته شد و به‌منظور اندازه‌گیری پایایی، از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و pls مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که 5 معیار مدیریت و برنامه‌ریزی، فناوری، تعامل و ارتباطات سازمانی، صلاحیت‌ها و اعتبارنامه پرسنل و طراحی و ساخت استادیوم به عنوان متغیرهای موثر در مدیریت امنیت قبل از برگزاری رویدادهای ورزشی شناسایی شدند. در ارتباط با مدیریت امنیت حین برگزاری رویدادهای ورزشی، 2 عامل مدیریت بحران و فرماندهی و کنترل، همچنین 3 عامل ثبت و نگهداری اطلاعات، بررسی و تحلیل و امنیت نیروی انسانی، به عنوان متغیرهای موثر در مدیریت امنیت حین برگزاری رویدادهای ورزشی شناسایی شدند. در ارتباط با عامل‌های شناسایی شده، عامل "بررسی و تحلیل" بیشترین تأثیر را داشت.

کلیدواژه‌ها