با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مهندسی کانسی یکی از موفق‌ترین روش‌ها به منظور شناخت احساسات و نیازهای مشتریان شناخته شده است. این پژوهش سعی دارد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر احساسات و نیاز‌های عاطفی استفاده‌کنندگان از سالن‌های ورزشی استان یزد بر اساس رویکرد مهندسی کانسی و ارتباط میان آن‌ها، این نیاز‌ها را مورد شناسایی قرار داده و در طراحی خدمات ارائه شده از آن‌ها بهره گیرد. به منظور انجام پژوهش حاضر در ابتدا به شناسایی عوامل اثرگذار با استفاده از مطالعه پیشینه پژوهش پرداخته شد. در ادامه به منظور سنجش روابط بین ابعاد پژوهش و طراحی مدل مفهومی از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری و سپس به منظور برازش مدل مفهومی ساختاریافته از تکنیک معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را را در بخش طراحی مدل تعداد 13 تن از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش که در این زمینه کار پژوهشی داشته و دارای حداقل 5 سال سابقه کاری و در بخش برازش مدل تعداد 147 تن ازکارکنان سالن‌های ورزشی استان یزد تشکیل داده‌اند. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتایج پژوهش نشان از قرارگیری 8 بعد اصلی پژوهش در 3 سطح کلی دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش عوامل ایمنی، نوآوری و برخورد مناسب به عنوان ابعاد اصلی در سطح آغازین مدل ارتباطی محرک‌های مهندسی کانسی قرار گرفت. همچنین عوامل بهداشت، قابلیت اطمینان و جذابیت در سطح دوم و عوامل تجهیزات حرفه‌ای و ایجاد حس راحتی در سطح پایانی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها