با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اردبیل

2 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 آزاد خلخلال

4 تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ایران

چکیده

هدف این مقاله اعتبارسنجی مدل توسعه فوتبال رده‌های پایه استان اردبیل در بعد همگانی می‌باشد. روش تحقیق از نوع کمی بوده که به شیوه پیمایشی انجام یافت و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ورزشکاران، کارشناشان، مدیران ورزشی و اساتید می‌باشد، با توجه به این که از روش تحلیل عاملی تاییدی بهره برده شده است لذا تعداد نمونه لازم متناسب با تعداد متغیرها انتخاب گردید و به ازای هر متغیر حداقل 5 نمونه و در مجموع 230 نفر انتخاب گردید و نمونه‌گیری تصادفی می‌باشد. ابزار جمع‌‌آوری اطلاعات نیز با استفاده از پرسشنامه بوده است. نتایج نشان داد میانگین نظرات ورزشکاران، کارشناشان، مدیران ورزشی و اساتید نسبت به اعتبارسنجی مدل 4.48 از 5 بدست آمده که برابر 89.6 درصد می‌باشد؛ لذا مدل پیشنهادی از درجه اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و بر اساس اعتبارسنجی کیفیت پژوهش و مدل براساس شاخص "مقبولیت" استراوس و کوربین، مدل توسعه فوتبال رده‌های پایه استان اردبیل در بعد همگانی از کیفیت و اعتبار خوبی برخوردار می‌باشد و همچنین در تحلیل عاملی تأییدی شاخص‌های نیکوئی برازش مدل ساختاری مطلوب بوده و دارای برازش خوب می‌باشد. بنابراین اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و می‌توان گفت مدل توسعه فوتبال رده‌های پایه استان اردبیل در بعد همگانی دارای اعتبار کافی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات