با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 فیزیولوژی ورزشی دانشگاه غیر انتفاعی شمال

4 مدیریت ورزشی از دانشگاه غیر انتفاعی شمال

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به نقشی که تربیت‌بدنی در پرورش و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی آینده دارد، پژوهش به تحلیل محتوای کتاب جدید التألیف راهنمای تدریس تربیت‌بدنی پایه ششم در سال تحصیلی (92-91) با رویکرد اهداف تربیتی می‌پردازد
روش شناسی: روش تحلیل محتوای این پژوهش، ویلیام رومی و آنتروپی شانون  با کمک محتوای کتاب معلّم(راهنمای تدریس) تربیت‌بدنی ششم است. نمونه برابر جامعه آماری، 136 صفحه کتاب مذکور می‌باشد. پس از تعیین مقوله‌های فعّال و بهنجارسازی داده‌ها، بار اطلاعاتی، ضریب و درصد اهمیت شاخص‌های هر سه حیطه تربیتی محاسبه شد.
یافته‌ها: در حیطۀ شناختی، آشنایی با انواع بازی و رشته‌های ورزشی آموزشگاهی دارای بیشترین اهمیت، حفظ و نگهداری وسایل و امکانات ورزشی دارای کمترین اهمیت‌اند؛ در حیطه مهارتی، مهارت در آمادگی جسمانی و مهارت در مقدمات ورزش‌های آموزشگاهی بیشترین و آمادگی در اجرای ترکیبی حرکات پایه در بازی‌های کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حیطۀ نگرشی، گرایش به توسعۀ حرکات پایه و مهارت‌ها و رعایت اصول عاطفی واجتماعی، بالاترین و تمایل به رعایت بهداشت، دارای کمترین اهمیت هستند. از نظر روش تحلیل محتوای ویلیام رومی کتاب معلّم مذکور برای دانش‌آموزان ششم فعّال می‌باشد.
 نتیجه گیری: بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت سه حیطة تربیتی از بیشترین به کمترین اهمیت در کتاب عبارتند از حیطۀ نگرشی، مهارتی و شناختی. بنابراین به یک نسب شاخص‌های هر حیطة تربیتی در کتاب مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها