با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تدوین راهکارهای اجرایی استراتژی های اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان با رویکرد روش کارت امتیازی متوازن

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید خضری

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 11-26

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل اجرایی استراتژی اداره کل ورزش کرمان با رویکرد BSC بود. جامعه آماری این پژوهش 30نفر متشکل از استادان تربیت بدنی آموزش عالی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، مدیران عامل باشگاه­های حاضر در لیگ برتر و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی بودند که از بین آنها برای بخش کمّی 22 نفر و در ...  بیشتر

ارزیابی فرآیند برنامه ریزی آموزش های ضمن خدمت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس الزامات استانداردایزو 10015

زهرا طاهری؛ محمد سلطان حسینی؛ آرش شاهین

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 27-38

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارزیابی فرآیند طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس استاندارد ایزو 10015 بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1392 بود(120=N). نمونه آماری ...  بیشتر

رابطۀ بین عدالت سازمانی با اثر بخشی کارشناس مسؤولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ

فضل احمد کهندلان؛ جعفر خوشبختی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 39-54

چکیده
  هدف این تحقیق مطالعه و بررسی رابطۀ بین عدالت سازمانی و هریک از ابعاد آن با اثربخشی کارشناس مسئولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و حجم جامعه و نمونه آماری برابر با 65 نفر که شامل کلیه کارشناس مسئولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ(رضوی، شمالی و جنوبی) در نیم سال ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت‌بدنی پایه‌ی ششم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی

محمدرضا برومند؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ میثم عسگرشمسی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 55-66

چکیده
  مقدمه و هدف: با توجه به نقشی که تربیت‌بدنی در پرورش و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی آینده دارد، پژوهش به تحلیل محتوای کتاب جدید التألیف راهنمای تدریس تربیت‌بدنی پایه ششم در سال تحصیلی (92-91) با رویکرد اهداف تربیتی می‌پردازد روش شناسی: روش تحلیل محتوای این پژوهش، ویلیام رومی و آنتروپی شانون  با کمک محتوای کتاب معلّم(راهنمای ...  بیشتر

بررسی ارتباط بازاریابی درونی با مشتری گرایی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

سلیم عباسی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 67-76

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین بازاریابی درونی با مشتری گرایی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعۀ آماری کلیه کارمندانی بودند که در آن اداره کل فعالیت اداری انجام می دهند. از آنجایی که حجم جامۀ آماری کم بود، (95 نفر) نمونۀ آماری برابر با جامعه آماری ...  بیشتر

کاربرد نظریۀ خودمختاری در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

مالک احمدی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ وحیده معصومی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 77-88

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریۀ خودمختاری بود. شرکت کنندگان پژوهش حاضر، شامل 204 نفر از معلمان تربیت بدنی مقاطع محتلف در شهرستان ارومیه بودند که به پرسش نامه های عملکرد شغلی و انگیزش درونی (کوواس، 2009) و نیازهای روانی (ایلاردی و همکاران، 1993)، به طور داوطلبانه پاسخ دادند. برای آزمون مدل نظری از روش ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش هیجانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ پروانه خواجه پور

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 89-99

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش هیجانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود. جامعۀ آماری پژوهش 121 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بود که همه آنها به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای تحقق اهداف پژوهش از دو پرسش نامه هوش چندگانه گاردنر(1999) و هوش ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های تولیدی ورزشی بر وفاداری عوامل توزیع

سمیه خلیلی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 101-114

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی بر وفاداری مشتریان، با استفاده از هرم کارول (1991) بود. روش پژوهش، از نوع پیمایشی بود که جامعۀ آماری آن را  کلیه فروشندگان لوازم و وسایل ورزشی در سراسر کشور تشکیل می دادند؛ نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای (هدفمند) و در ده استان کشور انجام گرفت. از هر ده استان یک شهر ...  بیشتر

تحلیل عاملی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت‌بدنی مدارس دورۀ ابتدایی

سیدمحمدحسین رضوی؛ محسن لقمانی؛ محمدابراهیم رزاقی؛ محسن منوچهری نژاد

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 115-126

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس دوره ابتدایی بود. از این رو، تمامی معلمان تربیت‌بدنی و مدیران مدارس شهرستان زرند کرمان به صورت برابر با جامعۀ آماری انتخاب شدند (N= 180) و به پرسش نامه محقق ساخته 34 سؤالی پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه بر اساس اصلاحات محققان مدیریت ...  بیشتر

نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

غلامرضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 127-137

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضاء هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری این تحقیق برابر 400 نفر، شامل کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده ها وگروه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسری کشور بود. حجم نمونه برابر با 133 بوده که ...  بیشتر