با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
رابطه منابع قدرت مدیران با اثربخشی سازمانی درادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

حسین عیدی؛ پیمان محمدی بابازیدی؛ کامران عیدی پور؛ سلمان محمدی بابازیدی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، صفحه 11-20

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین منابع قدرت مدیران با اثربخشی سازمانی در ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. به همین منظور تعداد 17 نفر از مدیران و 126 نفر از کارکنان ادارات ورزش و امور جوانان استان و شهرستان‌های کرمانشاه به عنوان نمونه پژوهشی در این پژوهش مشارکت کردند. از پرسشنامۀ منابع قدرت مدیران شرایخیم و هینکین (1989) و پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین رفتار رهبری مربیان با انگیزش موفقیت و اجتناب از شکست در بازیکنان زن تیم های والیبال

مریم کریمی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ پروانه شفیع نیا؛ علی محمد نوروزی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، صفحه 21-33

چکیده
  مربیگری فرایندی است که در آن مربی بر ورزشکاران تأثیر می گذارد تا واکنش مورد نظر آنان انجام گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد رفتار رهبری مربیان با انگیزش موفقیت و انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان زن تیم های والیبال استان خوزستان است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق 122 نفر بازیکنان ...  بیشتر

ارائه مدل زیر ساخت فنآوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جواد مرادی چالشتری؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمدرضا مرادی؛ محمود جمالی گله

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، صفحه 35-51

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائه مدلی موفق در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاداسلامی از منظر زیر ساخت های فنآوری اطلاعات است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه تحقیق برابر با جامعه آماری شامل 160 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. پرسشنامه تحقیق پس اخذ ...  بیشتر

رابطه بین استقلال شغلی و استرس معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار

رضا اندام؛ مهناز اسعدی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، صفحه 52-63

چکیده
  بررسی های متعدد نشان داده اند که معلمان تربیت بدنی در معرض عوامل استرس زای شغلی هستند، برخی از این عوامل به محیط شغلی مربوط بوده که می توانند آثار نامطلوبی بر سلامتی و نقش تربیتی آنان داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استقلال شغلی با استرس شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. ...  بیشتر

شناسائی تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی

مسعود نادریان؛ نرگس قدوسی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، صفحه 63-73

چکیده
  یکی از مهم ترین اجزای تولید ناخالص داخلی هر کشور سرمایه های خصوصی است. هدف کلی پژوهش شناخت تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و وسایل وابسته است. تحقیق توصیفی _ پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است. جامعه آماری  تحقیق شامل مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و تولید کنندگان پوشاک ورزشی در ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان فدراسیون های موفق با اثربخشی فدراسیون

مجید رئیسیان؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهدی جوکار

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، صفحه 75-84

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی کارکنان فدراسیون‌های موفق با اثربخشی فدراسیون‌ها است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل ده فدراسیون موفق در سال‌های اخیر بود که براساس رتبه بندی کمیته ملی المپیک شناسایی و معرفی شده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، چهار فدراسیون کشتی، ...  بیشتر

نقش ترتیب تولد بر میزان پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی

سردار محمدی؛ محمد ویسی؛ کیوان رستمی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، صفحه 85-93

چکیده
  مطالعه پرخاشگری در محیط‌های ورزشی و در بین ورزشکاران موضوعی است که تحقیقات زیادی را در زمینه  مدیریت ورزشی، در طی دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش ترتیب تولد بر میزان پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی بود. تحقیق از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات ...  بیشتر

بررسی وضعیت کیفیت روابط دوستانه مربیان و بازیکنان تیم‌های ورزشی منتخب استان خراسان رضوی

کیانوش شجیع؛ ابولفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، صفحه 95-103

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت کیفیت روابط دوستانه مربیان و بازیکنان تیم های ورزشی منتخب استان خراسان رضوی بود. با توجه به هدف مذکور، مقیاس 27 گزینه ای کیفیت روابط دوستانه در ورزش (SFQS) ساخته شده توسط وایز و اسمیت (1999) در اختیار 341 از بازیکنان رشته های گروهی فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال و فوتسال و همین طور رشته های انفرادی دو و ...  بیشتر