با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

چکیده

بررسی های متعدد نشان داده اند که معلمان تربیت بدنی در معرض عوامل استرس زای شغلی هستند، برخی از این عوامل به محیط شغلی مربوط بوده که می توانند آثار نامطلوبی بر سلامتی و نقش تربیتی آنان داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استقلال شغلی با استرس شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور150معلم تربیت بدنی (74مرد و 76زن) به روش تمام‌شمار انتخاب شده و پرسشنامه‌های استقلال شغلی (TAS)واسترس شغلی کوک و همکاران (1981) در بین آنها توزیع شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزش و معلمان تربیت بدنی به دست آمد و میزان پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استقلال شغلی (70/0=α)وبرای پرسشنامه استرس شغلی(74/0=α)تعیین شد. داده‌ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی(آزمون کالموگراف اسمیرنف، همبستگی اسپیرمن، آزمون دوربین- واتسونوتحلیل رگرسیون چندگانه) تجزیه تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین استقلال شغلی (001/0; p=279/0 – r=) و استقلال عمومی (001/0; P=329/0 –r=)با استرس شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما این رابطه بین استقلال برنامه درسی با استرس شغلی معنادارنبود. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نیز نشان دادکه استقلال عمومی بهترین پیش بینی کننده استرس شغلی است. یافته های تحقیق پیشنهاد می کنند که مدیران و مسئولان آموزشی زمینه ای برای افزایش استقلال شغلی معلمان تربیت بدنی فراهم نمایند تا استرس شغلی آنها کاهش یافته و بتوانند وظایف آموزشی خود را به درستی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

-  Azar, A & Momeni, M. (2009). Statistics and its  Application in Management. Tehran: SAMT publication. Vol. 2, 13th Ed.
-   Benard, B. (1995). Fostering resilience in     children. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Childhood Education.    (ERIC Document Reproduction Service. No. ED386327).www.edpsycinteractive.org/files/resilience.html
-   Chae Kim, J. (2004). The effects of work experiences and institutional support on  job satisfaction among  NCAA coaches. Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A & M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Scicnce. Major Subject: Kinesiology.
-   Coetzee, M & De Villiers, M. (2010). Sources of job stress, work engagement and career orientations of employees in a South Africa financial institution. Southern Africa Business Review Volume14, Number1. pp. 27-58.
-  Flook, L; Goldberg, S. B; Pinger, L; Bonus, K & Davidson, R.J. (2013). Mindfulness for teachers: A pilot study to assess effects on stress, Burnout and teaching efficacy. Journal Compilation ©  2013 International Mind, Brain and Education Society and Blackwell Publishing. INC. Vol. 7, No. 3.pp. 182-195.
-   Habibi Asgarabad, M; Najafi, M; Falsafi Nejad, MR & Fadaei, Z. (2008). A comparative investigation of prevalence, sources of stress and psychosomatic symptoms among physical and non physical education teachers. Journal of Applied Psychology. Vol. 2. No.4 (8). pp. 636- 656.
-   Heydari Nezhad, S; Bahrami, M &  Azmsha, T. (2012). The effect of in-service training on empowerment of Physical Education Teachers. Management and Biological Sciences Research Applications in Sport. Vol 1, No 2. pp. 81- 88.
-   Jeyaraj, S.S. (2013). Occupational Stress among the Teachers of the Higher Secondary Schools in Madurai District, Tamil Nadu. IOSR Journal of Business and Management (IOSR- JBM). e-ISSN: 2278-487x.Vol. 7, Issue. 5. pp. 63-76.
-   Kasim, E. Y. (2014). Effect of financial distress in stock return to manufacturing company listed in indonesia stock exchange period 2009-2011, differences among the audited by big 4 and non-big 4. 5TH International Conference On Business and Economic Research (5TH Icber 2014) Proceeding. ISBN: 978-967-5705-13-7. Website: www.internationalconference.com.my
-       pp. 924- 939.
-  Kaur, S. (2011). Job satisfaction and occupational stress among school Teachers : A correlational study. International Referred Research Journal. ISSN- 0974-2832, RNI-RAJBIL 2009/29954; VoL. III . ISSUE-34, pp. 49-50.
-   Kayastha, D. P & Kayastha, R. (2012). A study of occupational stress on job satisfaction among teachers with particular reference to corporate, higher secondary school of Nepal: Empirical study. Asia Journal of Management Sciences and Education. Vol. 1, No.2, ISSN: 2186-845X. ISSN: 2186-8441print. pp. 52-62.
-  Kumar. R & Singh. R. (2006). Job stress, job satisfaction and adjustment among  physical education teachers of Haryana schools. Faculty of Education and Information sciences for the degree of Doctor of Philosophy in physical education. Punjabi University.
-  Kyriacou, C. (1987). Teacher stress and              burnout: An international review.         Educational  Research, Vol 29, Issue. 2. pp.  146-152.
-   Liu, C; Spector, P. E; Liu, Y & Shi, L. (2011). The interaction of  job autonomy and   Conflict with supervisor in China and the United States: A qualitative and quantitative    Comparison. International Journal of Stress Management. Vol. 18, No. 3. pp. 222-245.
-  Moomaw, W. E. (2005). Teacher-perceived autonomy: A construct validation of     The teacher autonomy scale. A dissertation submitted to the division of graduate studies College of professional studies the university of West Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education.
-    Nagra, V; Arora, S.  (2013). Occupational stress and health among  teacher educators. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, ISSN: 2278-6236, Vol. 2, No. 8. pp. 1-13.
-  Öztürk, İ.H. (2011). Curriculum reform and teacher autonomy in Turkey: The case of the history teaching. International Journal of Instruction, e– ISSN: 1308-1470, Vol.4, No. 2, pp. 113-128.
-  Pearson, L. C. & Hall, B. W. (1993). Initial construct validation of the teaching autonomy scale.Journal of Educational Research, 86(3), pp. 172-177.
-   Pearson, L. C & Moomaw, W. (2005). The Relationship between Teacher Autonomy and Stress, Work Satisfaction, Empowerment, and Professionalism. Educational Research Quarterly. Vol. 29. 1, pp. 38-54.
-   Pourghaz, A; Keikhanejad, M & Armaki, A.F. (2011). A Comparative Study on the Job Stress of Physical Education Teachers in Rahnamayee Level of Schools. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling. Vol. 3. No. 9. pp. 61-73.
-   Ramezani nejad, R; Hemmatee nejad MA & Mohammadi, SM. (2004). Evaluation of occupational stress factors of physical education and sports teachers. Quarterly Olympics. Vol. 12. 1(25). pp. 27-36.
-  Reddy, G. L & Anuradha, R. V. (2013). Occupational stress of higher secondary teachers working in Vellore district. International Journal of Educational Planning & Administration, ISSN, 2249-3093, Vol. 3, No. 1. pp. 9-24.
-  Saragih, S. (2011). The effects of job autonomy on work outcomes: Self efficacy as an intervening variable. International Research Journal of Business studies,     Vol.4, No.3, ISSN: 2089-6271. pp. 203-215.
-   Short, Paula. M. (1994). Defining teacher empowerment. Education, 114 (4). pp. 488-492.
-  Street, Mary. Sue. (1988). An investigation of the relationships among supervisory expertise of the principal, teacher autonomy, and environmental robustness of the school. (Doctoral dissertation, Louisiana State University,1988). Dissertations Abstracts International, 50 (05A), 1172.
-   Strong, L. (2012). A psychometric study of the teacher work- autonomy scale with a  Sample of  U. S teachers. Theses and Dissertations. paper 1092.
-  Usma Wilches, M. J. (2007). Teacher autonomy: A critical review of the research and Concept beyond applied linguistics. Ikala, Revista de lenguaje y culture,Vol. 12, No. 18. pp. 245-275.