با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد بروجرد

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین منابع قدرت مدیران با اثربخشی سازمانی در ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. به همین منظور تعداد 17 نفر از مدیران و 126 نفر از کارکنان ادارات ورزش و امور جوانان استان و شهرستان‌های کرمانشاه به عنوان نمونه پژوهشی در این پژوهش مشارکت کردند. از پرسشنامۀ منابع قدرت مدیران شرایخیم و هینکین (1989) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی پاوندر (1999) استفاده شد. پرسشنامه‌ها با حضور در محل ادارات ورزش و امور جوانان در میان مدیران و کارکنان توزیع گردید. داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل‌رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین منابع قدرت مدیران، قدرت پاداش، قدرات قانونی، قدرت مرجعیت و قدرت تخصص با اثربخشی سازمانی ارتباط مثبت معنادار، و بین قدرت اجبار مدیران با اثربخشی سازمانی ارتباط منفی معناداری وجود داشت. از طرفی، به ترتیب: قدرت مرجعیت، قدرت تخصص و قدرت پاداش مدیران توانایی تبیین و پیش بینی اثربخشی سازمانی را داشتند. براساس نتایج تحقیق حاضر، اسنفاده از منابع قدرت متفاوت توسط مدیران با تاثیر بر روی عوامل اثرگذاری سازمانی با آن ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها

-     آزاد فدا، شیوا (1391). رابطۀ بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی تیم و موفّقیّت ورزشکاران لیگ والیبال مردان ایران. رساله دکتری. دانشگاه تربیت معلم. دانشکده تربیت بدنی.
-     رابینز، استیفن (1386). اصول رفتار سازمانی. ترجمه: علی پارسائیان، محمد اعرابیان. تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ هشتم.
-     رضایی صوفی، مرتضی؛ دوستار، محمد؛ سعادت، مهدی (1391). «رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی اداره ورزش و جوانان استان گیلان». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 2، صص 61-72.
-     رضائیان، علی (1386). مدیریت رفتار سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: انتشارات سمت. چاپ دوم.
-     رمضانی نژاد، رحیم؛ حسینی کشتان، میثاق؛ احسانی، محمد (1389). «رابطۀ بین سبک‌های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم‌های لیگ فوتبال». نشریه المپیک. شماره 49. صص 48-57.
-     زارع، حسین؛ رجایی پور، سعید؛ جمشیدیان، مهدی؛ مولوی، حسین (1387). سازمان یاددهنده: الگویی برای رهبری دانشگاه امروز. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ چهارم.
-     عابدی، حسین (1385). رابطه بین هوش هیجانی و منابع قدرت مدیران مدارس شهرستان نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه فردوسی مشهد.
-     عسگری، منوچهر (1386). اصول مدیریت و سازمان. تهران: انتشارات نور. چاپ هشتم.
-     علاقبند، علی (1385). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات روان. چاپ هیجدهم.
-     فرنچ، وندال؛ سسیل، اچ بل (1379). مدیریت تغییر در سازمان. ترجمه: مهدی الوانی، حسن دانایی فر. انتشارات نور. چاپ دوم.
-     مرادی، حدیث؛ کوزدچیان، هاشم؛ احسانی، محمد (1392). «ارتباط بین منابع قدرت مربیان و رضایت ورزشکاران لیگ هندبال زنان». نشریه مدیریت ورزشی. شماره 16. صص. 21-38.
-    مورهد و گریفین (1386). رفتار سازمانی. ترجمه: مهدی الوانی، علیرضا معمارزاده. تهران: انتشارات مروارید. چاپ یازدهم.
-    Refrence:
-  Chelladurai, P. & Haggerty, T.  (1991). “Measures of organizational effectiveness of Canadian national sport organizations”. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 16, pp126-133.
-  Cho, S.  (2006). the Power of Public Relations in Media Relations: A National Survey of Health Practitioners. Journalism and Mass Communication Quarterly, 83 (3),pp. 563-580.
-  Dunham, R.B., Et al.  (2002). Individual and organizational strategies for coping with organizational power, Academy of management,  (21).
-  Eydi, H (2013). Confirmatory Factor Analysis Of The Sport Organizational Effectiveness Scale According Competing Value Framework, Universal Journal o Management Vol. 1 (2), pp. 83 - 92
-  Eydi, H. Ramezanineghad, R, yousefi, B, Sajjadi (2012).  Designing Model of organizational effectiveness in sporting Federations of Iran. Sport management journal of Mazandaran, 14, 6-21.
-  Kinlaw, D. C.  (1991). Developing Superior Work Teams: Building Quality and the Competitive Edge. Lexington, MA: Lexington Books.
-  Oreg, S.  (2003). Resistance to change power: Developing an individual difference measure. Journal of applied psychology, Vol. 88, P: 58.
-  Parkhouse, B. L.  (2005). the management of sport: its foundation and application” (4th Ed.). McGraw – Hill, New York. NY.
-  Tabarsa, R. Fallah, Z. Golbini, GH.  (2013). the relationship between power administrators and physical education teachers' creativity. European Journal of Experimental Biology, 2013, 3  (3):6-10.
-  Wallace, Scott T.  (2010). “Leader sources of power, reinforcement,   punishment and employee attitudes and behaviors”. Master of Arts in psychology, psychological science option, California state university, Chico.
-  Yahaya, N et al.  (2011). Relationship between leadership personality types and source of power and leadership styles among managers. African Journal of Business Management Vol. 5 (22), pp. 9635-9648.