با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه روان شناسی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مربیگری فرایندی است که در آن مربی بر ورزشکاران تأثیر می گذارد تا واکنش مورد نظر آنان انجام گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد رفتار رهبری مربیان با انگیزش موفقیت و انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان زن تیم های والیبال استان خوزستان است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق 122 نفر بازیکنان زن تیم های والیبال استان خوزستان در سال 1391 که با استفاده از روش سرشماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. . ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش چلادورای (1980) با روایی و پایایی 75/0 و 87/0 و پرسشنامه نگرش ورزشی ویلیس (1989) با روایی و پایایی57/0 و 73/0 بود . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه) در سطح 05/0 p≤ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد، رفتار حمایت اجتماعی بیشترین و رفتار آمرانه کمترین رفتار مورد استفاده مربیان بود؛ همچنین بین رفتارهای آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با انگیزش موفقیت بازیکنان رابطه مثبت معنی دار و با انگیزش اجتناب از شکست ارتباط منفی معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که رفتار حمایت اجتماعی توانایی پیش بینی انگیزش موفقیت و اجتناب از شکست را دارد. با توجه به یافته های تحقیق به مربیان توصیه می شود با استفاده بیشتر از رفتار حمایت اجتماعی موجبات ایجاد انگیزش مناسب و عملکرد بهتر را در بازیکنان خود فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

-     حسینی کشتان، میثاق (1386). "ارتباط بین سبک رهبری مربیان و انسجام تیمی تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران". پایان نامۀ کارشناسی ارشد. رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه گیلان.
-     حسینی کشتان، میثاق و همکاران (1389). "تأثیر پویایی گروه و سبک رهبری مربیان بر عملکرد تیمی باشگاه های والیبال برتر ایران" . نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی  شمارۀ 27. صص 126-190
-     رمضانی نژاد، رحیم و همکاران (1389). " رابطۀ سبکهای مربیگری با انسجام گروهی و موفّقیّت تیم‌های والیبال دانشجویان دختر دانشگاه‌های آزاد اسلامی". نشریه حرکت (مدیریت ورزشی).شمارۀ 6. صص 29-46.
-     ریو، جان مارشال. (1987). انگیزش و هیجان. ترجمه سید یحیی محمدی (1383). چاپ تهران
-     زردشتیان، شیرین، تندنویس، فریدون، هادوی، فریده، خبیری، محمد (1388). " ارتباط بین سبک رهبری تحولگرا و عملگرای مربیان با انگیزش اجتناب از شسکت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران". نشریه علوم حرکتی و ورزش: شماره 13، صص 111-125
-     صادق، سارا (1387)." تعیین ارتباط سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان تیم‌های موفق و نا موفق بسکتبال لیگ  برتر بانوان ایران". پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
-     فتحی، مهرداد و همکاران (1384). "ارتباط بین سبک رهبری مربیان تیم‌های ملی کشتی جهان، با میزان نگرش به موفّقیّت آنان". نشریۀ علوم حرکتی و ورزش. جلد اول. شمارۀ5. صص 10.- 116
-     کاظمی، آرزو (1379)."ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان تیم‌های بسکتبال بانوان باشگا ه های تهران با میزان انگیزش پیشرفت در بازیکنان"، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
-     محدث، فاطمه، رمضانی نژاد، رحیم، خبیری، محمد، کاظم نژاد، انوشیروان (1389). " بررسی روابط تعاملی سبک رهبری مربیان، انسجام تیمی و ضایت مندی ورزشکاران". دومین همایش ملی تخصصی ورزشی: صص 199-200.
-     محرم زاده، مهرداد و همکاران (1389). "رابطۀ سبک رهبری مربیان و انسجام پروهی تیم‌های حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور". دومین همایش ملی تخصصی مدیردت ورزشی. مقالات پوستر. صص 92-94.
-     یوسفی پاسکه، مریم (1386). "ارتباط سبک‌های رهبری مربیان با جو انگیزشی در تیم‌های ورزشی بانوان" پایان نامۀ کارشناسی ارشد. رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شمال.
-  Alfermann, Dorothee, Lee, Martin, J,.Wurth, Sabine, (2005). " Perceived Leadership behavior and motivationael climate as antecedent of adolescent athletes skill development, Athletic insight" , Journal of Sport Psychology.
-  Amorose, A. J., & Butcher, D. A. (2006). Autonomy-supportive coaching and self-determined and college motivation in high school athletes: A test of self- determination theory. Psychology of Sport and Exercise, 8, 654-670.
-  Amorose, Antony J., Horn T.S., )2001(, Pre- to Post-Season Changes in the Intinic Motivation of First Year Collage Athletes; Relationship With Coaching Behavior and Scholarship Status, Journal of Applied Sport Psychology, Vol, 13, PP. 355-373.
-  Black, S. Jill, Weiss, MR,. (1992), The relationship among pecevied coaching behavior, perceptions of ability, and motivation in competitive age- group swihower, journal of Sport & Exercise Psychology, Vol, 14, Iss, 3, PP. 309-325.
-  Chelladurai, P. (1984). Discrepancy between preference and perception of Leadreship behavior and satisfaction of athletes  in varying sports". Journal of Sport Psychology, 6, 27-41
-  Chelladurai, P.& Saleh, S.D.,(1980). Dimensions of Leader Behavior in Sport. Development of Leadership Scale. Journal of Sport Psychology,5 ,371-380.
-  Chelladurai, p., Carron, A.v.,(1983). "Athletic  Maturity and Preferred Leadership". Journal of Sport Psychology 2, 34-53.
-  Chelladurai, P.,(1990). Leadership in Sports". A Review . Journal of Sport and Exercise Psychology. 21, 328-354
-  Conry, D.E., Coatsworth, J.D., & Fifer, A.M. (2004). Testing dynamic relations between perceived competence and fear of failure in young athletes. European Review of Applied Psychology, 55, 99-110.
-  Cratty, B.J.(1983). Psychology in contemporary sport. Guideline for coaches and athletes. Englewood,  NJ. Prentice-Hall, Inc.
-  Eichas, T.M., Krane, V. (1993).Relationship among Perceived Leadership Style, Member Satisfction, and Team Cohesion in High School Basetball Players, Research Quartery for Exercise and Spory, 64,243.
-  Gillberston, D.W.(2000). Transformational Leadership Australasian in sport organizations. New Zealand Innovation and Competitiveness Project Victoria University of Wellingto
-  Hollembeak, Jill, Amorose, Anthony J., (2004), Perceived Coaching Behaviors and Cillge Athletes Intrinsic Motivation, A Test of Self-Detrmination Theory, Research Quarterly for Exercise and Sport, vol. 75. Iss.
-  Hsein, C. , & Richard, C. (2002). Transformational Leadership and Orgnazational effectiveness in recreational sport/ fitness programs. The sport jurnal, 5,20.
-  Khalaj, G ,Khabiri, M., Sajjadi, N,.(2011). The relationship between coaches leadership styles & player satisfaction in women skate championship. Science Direct, Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 3596–3601.
-  Khalaj, G.,Khabiri, M., Sajjadi, N,.(2011)."The relationship between coaches leadership styles & player satisfaction in women skate championship". Science Direct, Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 3596–3601.
-   Murry, N.P.(2006). The Differential Effect of Team cohesion and Leadership Behavior in High School Sports, Indivddual Differences Research, Vol 4, ISS  4,PP: 216-225.
-  Nazarudin, Mohamad Nizam Bin Hj. Omar Fauzee, Mohd Sofian. Jamalis, Marjohan. Geok Soh Kim. Din, Anuar (2009). Research Journal of Internatıonal Studıes : Issue 9
-  Rang, Catharine O., (2002). "The relationship between group cohesion and Leadership style and win/ loss record in collegiate soccer player" . Unpublished Thesis , San Diego State university, USA.
-  Ronayne, L.S. (2004). Effects of Coaching Behaviors Team Dynamics: How Coaching Behaviors,Influence Team Cohesion and Collective Efficacy over the Course of a Season. Master of Science in SportStudies. Physical Education, Health, and Sport Studies. Miami University.
-  Salivan, P.J., & Kent, A. (2003).Coaching efficacy as a predictor of leadership style in intercollegiate athletics. Journal of Applied sport Psychology , 15, 1-11.
-  Serpa, S., Pataco, V., Santos, F., (1999), leadership Pattern in Handball International  Competition, International Jornal of Sport Psychology, Vol, 22. PP,78-89.
-  Stewart, C., & Meyers, M. (2004). Motivational traits of elite young soccer players. Physical Educator, winter 2004, 61, 40, ProQuest Education Journals. Pq. 213.
-  Tauer, J. M.& Harackiewicez, J. M.(1999). Winning is not everything Competitioon, achievement orientation, and intrinsic motivation.Journal of  Experimental Social Psychology, 35, 209-238.
-  Toros, T.(2010)." Examination of the Relationship Between Auticratic Coaching behaviors Perceived By Elite S portsmen and Their Motive to Approach Success". World Applied Sciences Journal 11(10); 1210-1215,.ISSN 1818-4952.
-  Willis, J.D.(1982). Three scales to measure competition-related motives in sport. Journal of Sport Ppsychology, 1982, 4, 338-353.
-  Willis, J.D., & Layan, B. (1989). A validation study of sport-related motive scales. Journal of Applied Research in Coaching and Athletic, 3, 299-307.