با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های منتخب کشور

آزیتا شهپر توفیق؛ ابراهیم دلدار؛ روح ا.. رمضانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 11-22

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشور است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری (تصادفی- خوشه ای) استفاده شد. از این رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل ...  بیشتر

بررسی نقش وفاداری به برند در رابطه میان عشق به برند و هواداری از برند (مورد مطالعه: برند ورزشی ملوان انزلی)

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 23-36

چکیده
  امروزه حفظ سهم بالایی از بازار رقابتی، مستلزم داشتن مشتریانی نه تنها وفادار بلکه هوادار است که در هر شرایطی به هواداری از برند پرداخته و با گفته های مثبت خود تصویر برند را در ذهن سایر افراد جامعه بهبود بخشند. یکی از عوامل مؤثر بر این وفاداری و هواداری حسی مبتنی بر عشق به آن برند است. با توجه به این امر در تحقیق پیمایشی حاضر، اثر متغیر ...  بیشتر

بررسی میزان کارایی دروس عملی مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مرتفع کردن نیازهای این درس از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

رضا فرجی؛ رضا صادقی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 37-48

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی دروس عملی مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی در مرتفع کردن نیازهای این درس از دیدگاه دبیران تربیت بدنی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقایسۀ ای می باشد که جامعه آماری آن را کلیه دبیران تربیت بدنی سطح شهر تبریز تشکیل می دادند که تعداد آن ها برابر با650نفر می باشد. بر اساس جدول کرجسای و مورگان حجم نمونه ...  بیشتر

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی

سید محمد حسین رضوی؛ سید محمد نیازی؛ محمد رضا برومند دولق

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 49-60

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر مشهد بود(42مرد و 28 زن)، با توجه به کوچک بودن جامعه آماری همگی به عنوان نمونة آماری پژوهش، در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامة محقق ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحبنظر و پایایی ...  بیشتر

تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان

میرحسن سید عامری؛ فاطمه جامعی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 61-72

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثردر گرایش مردم به ورزش همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان است. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه‌ی آماری شامل تمامی کارشناسان تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان استان (61 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند ...  بیشتر

ارتباط مشارکت کارکنان، مقاومت در برابر تغییر و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ

جواد قاسمی روشناوند؛ جعفر خوشبختی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 73-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مشارکت کارکنان، مقاومت در برابر تغییر و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ(رضوی شمالی و جنوبی) بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ متشکل از 140 نفر تشکیل داده اند. ضمن این که از روش نمونه‌گیری سرشماری استفاده شده است. به منظور دستیابی به ...  بیشتر

تحلیل روش‌شناسی مطالعاتی تولیدات ISC مدیریت ورزشی ایران

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مرتضی رضایی صوفی؛ صلاح دستوم؛ نسرین احمدی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 85-102

چکیده
  هدف از این پژوهش ، بررسی مؤلفۀ‌های روش‌شناسی در مقالات مدیریت ورزشی کشور بود. تحقیق از نوع مطالعات سنجش کمی و به صورت کتاب‌سنجی است. نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد و شامل تمامی مقالات مدیریت ورزشی نشریات داخلی تا پایان سال 1391 است (845n=). مقالات از پایگاه‌های نمایه‌گذاری نشریات جمع‌آوری گردید و با استفاده از چک‌لیست‌های ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه‌های رفتار تماشاگران در ورزش

رامین ایرجی نقندر؛ محمود گودرزی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 103-114

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه­های رفتار تماشاگران در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را تماشاگران تیم­های پرسپولیس و استقلال در شهرآورد هفتاد و ششم (100000=N) تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 384 نفر برآورد شد. ابـزار اندازه­گیری مورد استفاده پرسشنامۀ 89 سؤالی رفتار تماشاگران ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 115-126

چکیده
  مطالعات نشان داده است موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمانها از جمله سازمان­های ورزشی صادق است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی (331=N) بوده ...  بیشتر

تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 127-138

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور در سال 1392 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته ...  بیشتر