با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های سند طرح جامع توسعۀ ورزش کشور

پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان*؛ کوروش قهرمان تبریزی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 11-30

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط کشور با تأکید بر پوشش مؤلفۀ‌های سند طرح توسعۀ ورزش کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش، آرشیو 10 روزنامه سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط کشور در سال 1391بود که برای نمونه‌گیری از روش تصادفی منظم استفاده ...  بیشتر

مطالعۀ تطبیقی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلیس

مسعود نادریان؛ سمیه رهبری؛ مهسا قربانی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 31-42

چکیده
  هدف کلی تحقیق مطالعۀ تطبیقی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلستان در فصل90-1391بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی اجرا شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیه باشگاه های فوتبال حاضر در لیگ برتر ایران و انگلستان بود که سه باشگاه در دسترس از کشور انگستان و پنج باشگاه از ایران به عنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر

امکان سنجی پیوند عملکردی اکوتوریسم و توریسم ورزشی در ایران (مطالعه موردی: استان کردستان)

سمیرا علی آبادی؛ شیما حسامی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 43-50

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف امکان سنجی پیوند عملکردی اکوتوریسم و توریسم ورزشی در استان کردستان انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است. جامعۀ تحقیق شامل کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان و ادارات میراث فرهنگی و گردش گری  استان کردستان بودند که از این تعداد 48 نفر به با محققان همکاری داشتند. ابزار تحقیق ...  بیشتر

مدل‌سازی ارزش ویژۀ برند مبتنی بر هوادار(FBBE) باشگاه‌های فوتبال ایران

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ محمد رسول خدادادی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 51-64

چکیده
  هدف این پژوهش عوامل مؤثر بر وفاداری به ارزش ویژۀ برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و بصورت پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری هواداران باشگاه‌های فوتبال حاضر در لیگ سیزدهم برتر فوتبال ایران بود و نمونه آماری 880 نفر از این جامعه که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای ...  بیشتر

مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ امیر منتظری

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 65-76

چکیده
  هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان در سازمان ‌های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی ـ همب­ستگی بود. به همین منظور کارکنان ادارۀکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به ‌عنوان جامعۀ آماری انتخاب شدند، با توجه به جدول نمونه ‌گیری مورگان ـ کرجسای تعداد 86 نفر به ‌عنوان نمونه آماری تعیین گردید. اطلاعات مورد نظر از ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش

حسن پورسلطانی زرندی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 77-84

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مشتریان استخرهای خصوصی و دولتی شهر مشهد به تعداد نامحدود تشکیل دادند. با به کارگیری از فرمول کوکران نمونۀ آماری برابر با 382 نفر برآورد شد و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه وفاداری لی (2008) که مشتمل ...  بیشتر

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور

مرتضی رضایی صوفی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 85-94

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش را 87 نفر از اعضای هیات علمی گروههای تربیت بدنی دانشگاههای پیام نور کشور تشکیل می دادند که به روش کل شمار انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده ها ...  بیشتر

تحلیلی بر عمل کرد طرح سباح در آموزش مهارت های شنا بین دانش آموزان و موانع اجرای بهینه این طرح از دیدگاه مربیان و کارشناسان

اسکندر حسین پور؛ میر محمد کاشف؛ محسن وحدانی؛ یوسف منگشتی جونی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 95-104

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر عمل کرد طرح سباح در آموزش مهارت های شنا به دانش آموزان و بیان موانع اجر ای این طرح از د یدگاه مربیان و کارشناسان بود.8,34 و تود ة شاخص بدنی ± پژوهش در دو بخش به صورت نیمه تجربی و توصیفی- پیمایشی صورت پذیرفت. در بخش نیمه تجرب ی 30 نفر با م یانگین سن ی 5,9823,98 از میان فراگیران به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با ارزیابی ...  بیشتر

تحلیل رفتارهای موافق و ضد اجتماعی ورزشکاران حرف های رشته های انفرادی و تیمی در اوقات فراغت

ساناز صائب فتوحیه؛ فرزاد غفوری؛ کامبیز عبدی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 105-116

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل رفتارهای ضد اجتماعی ورزشکاران حرفه ای رشته های انفرادی و تیمی در اوقات فراغت بود. تحقیق حاضر توص یفی، از نظر مس یر اجرا ازنوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل ورزشکاران ت یم های مل ی بو ده که تعداد آن ها در 23 رشتهورزشی تیمی و انفرادی، 340 نفر می باشند. نمونة آماری شامل ...  بیشتر

کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های مؤثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ محمود گودرزی؛ علی منصف

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، صفحه 117-131

چکیده
  هدف از این پژوهش تبیین شاخصهای مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم های ایران در رویدادهای بین المللی بود. جامعة آماری این پژوهش مدیران اجرایی، ورزشکاران،مربیان و پیشکسوتان فدراسیون های ورزش های انفرادی می باشد که از بین آن ها چهار فدراسیون(کشتی، وزنه برداری، دو و میدانی و تکواندو) به صورت تصادف یخوشه ای انتخاب شد و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک ...  بیشتر